Human Sexuality - Donated or “Constructed”? Moral Anthropological Vision of Human Sexuality to the Gender Ideology

  • Monika Popek
Keywords: sexuality; anthropology; gender ideology

Abstract

The Divine Revelation is the point of reference for the antropology of moral theology, so from this perspective - from perspective of anthropology of moral theology - human sexuality is a gift and is a challenge. It is a specific vocation placed in God’s plan for man. However, femininity and masculinity as a “two ways of being a body” are not understood as clear as before in the contemporary world. Gender ideology, which has become increasingly popular, tries to redefine human sexuality, separating the biological from the cultural dimension. The article presents main ideas of gender ideology and compares them with the vision of anthropology of moral theology. The article also tries to show the impossibility of agreement between a two extreme positions and points to the importance of problem.

References

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22.11.1981).

Kongregacja Nauki Wiary. List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie (31.05.2004).

Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1980.

Bancroft J.: Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban&Partner 2009.

Butler J.: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge 1990.

Ewertowski S.: Karta Praw Podstawowych UE w kontekście gender mainstreaming. W: Idea gender jako wyzwanie dla teologii. Red. A. Jucewicz, M. Machinek. Olsztyn: Wydawnictwo Hosianum 2009 s. 187-303.

Jucewicz A.: Katolicka teologia ciała płciowego wobec idei płci kulturowej. W: Idea gender jako wyzwanie dla teologii. Red. A. Jucewicz, M. Machinek. Olsztyn: Wydawnictwo Hosianum 2009 s.67-80.

Kieniewicz P.: Hermafrodytyzm w kontekście tożsamości płciowej. W: Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 103-113.

Korobczenko K.: Ideologia gender a „osobotwórcza” funkcja ciała i płci człowieka w teologii ciała Jana Pawła II. W: Idea gender jako wyzwanie dla teologii. Red. A. Jucewicz, M. Machinek. Olsztyn: Wydawnictwo Hosianum 2009 s.81-98.

Lubowicki K.: Wokół etosu ludzkiego ciała. „Sakramentalność” i deformacje w refleksji Jana Pawła II. W: Miłość, płciowość, płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej. Red. P. Morciniec. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2007 s.81-92.

Machinek M.: Teologiczna antropologia w konfrontacji z ideą gender. W: Idea gender jako wyzwanie dla teologii. Red. A. Jucewicz, M. Machinek. Olsztyn: Wydawnictwo Hosianum 2009 s. 99-116.

Martin E.: Jajo i plemnik. Naukowy romans. W: Gender. Perspektywa antropologiczna. T. 2: Kobiecość, męskość, seksualność. Red. R. Hryciuk, A. Kościańska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007 s. 33-49.

Morciniec P.: Płciowość w teorii gender – krytyka i bilans skutków. W: Miłość, płciowość, płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2007 s. 117-130.

Mroczkowski I.: Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2012.

Sareło Z.: Postmodernizm w pigułce. Poznań: Pallottinum 1998.

Sobkowiak J.: Spór o kształt świata w kontekście „nowego porządku moralnego”. W: Spór o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2004 s.63-86.

Stoller R.: Sex and Gender. On the Development of Masculinity and Femininity. London: H. Karnac (Books) Ltd. 1984.

Szafulski A.: Ideologia gender i płynące z niej zagrożenia. „Teologia i Moralność” 3:2008 s. 167-177.

Titkow A.: Kategoria płci kulturowej jako instrumentarium badawcze i źródło wiedzy ospołeczeństwie. W: Gender w społeczeństwie polskim. Red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2011 s. 36-56.

Wróbel J.: Antropologia ludzkiej płciowości: powołanie do życia w komunii prawdy imiłości. W: Ocalić obraz człowieka. Antropologiczne podstawy moralności. Red. P. Morciniec. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2003 s. 87-100.

Wróbel J.: Transpozycje płci. „Nasz Dziennik” 2011 nr 252 (4183).

Wyrostkiewicz M.: Główne idee i status „filozofii gender”. W: Idea gender jako wyzwanie dla teologii. Red. A. Jucewicz, M. Machinek. Olsztyn: Wydawnictwo Hosianum 2009 s. 55-66.

www.queer.kampania.org.pl (dostęp 14.02.2013 r.).

Zellma A.: Współczesny katecheta – między chrześcijańskim powołaniem i misją a ideą gender. W: Idea gender jako wyzwanie dla teologii. Red. A. Jucewicz, M. Machinek. Olsztyn: Wydawnictwo Hosianum 2009 s. 173-185.

Published
2021-01-13
Section
Articles