From Sollicitudo Rei Socialis to Caritas in Veritate. Is Solidarity the Key to the Social Question?

  • Jerzy Gocko The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: solidarity; the social question; social teaching of the Church; John Paul II; the encyclical Sollicitudo rei socialis; Benedict XVI; the encyclical Caritas in veritate

Abstract

This paper tries to look at the principle (virtue) of solidarity as a potential tool for overcoming contemporary dangers of social life, especially in their economic aspect. The discussion concentrates on the historical development of the social teaching of the Church in the last two decades, that is from the announcement of John Paul II's encyclical Sollicitudo rei socialis (30December 1987) until the publication of Benedict XVI's social encyclical Caritas in veritate (7 July 2009). The paper presents a comparative analysis of the two documents in question, focusing on their understanding of the concept of solidarity. Also, the paper proposes ways of its practical application as a principle that can regulate economic activities undertaken on the micro- and macro-social scale. The analysis developed in the paper also involves presenting the principles of social life and primary values as teleologically vital for the discourse within social teaching of the Church, along with the reference to the prophetic and critical aspects of that teaching, and to the change of orientation in moral theological studies it entails.

References

Höffner J.: Chrześcijańska nauka społeczna. Tł. S. Pyszka. Kraków: WAM [b.r.w.].

Nagórny J.: Solidarność i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w życiu społecznym. Refleksja nad społecznym nauczaniem Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem adhortacji Christifideles laici. „Roczniki Teologiczne” 38-39:1991-1992 z. 3 s.7-23.

Nothelle - Wildfeuer U.: Społeczeństwo obywatelskie a logika daru. Nowe akcenty nauki społecznej w encyklice Caritas in veritate. Tł. M. Szabat. W: Społeczeństwo, gospodarka, ekologia. Perspektywa encykliki społecznej Caritas in veritate. Red. S. Fel, M. Hułas, S. G. Raabe. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s.89-106.

Pesch H.: Lehrbuch der Nationalökonomie. T. 1-5. Freiburg im Br. 1905-1923.

Rauscher A.: Źródła idei solidarności. Tł. J. Jagiełło. W: Idea solidarności dzisiaj. Red. W. Zuziak. Kraków: Wydawnictwo PAT 2001 s.17-29.

Surmiak W.: Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2009.

Sutor B.: Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej. Tł. A. Marcol. Warszawa: „Kontrast” Wydawnictwo Fundacji ATK 1994.

Waleszczuk Z.: System solidaryzmu Heinricha Pescha. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 1:2001 s. 156-191.

Wojtyła K.: Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 19852.

Wuwer A.: Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania moralnego Kościoła. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2011 s. 254-269.

Published
2021-01-07
Section
Articles