The Mission of the Church at the Era of Democracy and Pluralism

  • Jerzy Gocko The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: the Church; politics; political life; state – Church relations; revolution

Abstract

One of the significant areas of social life, in which the Church has to fulfill its prophetic-critical function towards the world, is the domain of public life. The subject of the present study is an attempt to look at the presence and mission of the Church within social-political life. Albeit the character of academic analyses will touch the general view of the discussed issue in the light of the post-Conciliar teaching of the Church, but quite naturally some of the motifs had to touch directly the situation of the Church in the countries that from 1989 started a systemic transformation. A detailed analysis was made, among others, of the issues of the essence of genuine democracy, the relation of the Church to the state on the basis of the principle sana cooperation and the question about the way in which a challenge issued by the Church to the world and mundane reality should be introduced. The point here is making the choice that is not just apparent, between two ways of effecting social changes: the way of gradual reform and that of revolution.

References

Calvez J.-Y.: Economia, uomo e società. L'insegnamento sociale della Chiesa. Roma: Città Nuova 1991.

Coste R.: Miłość, która zmienia świat. Teologia miłości. Rzym–Lublin: Fundacja Jana Pawła II 1992.

Dola T.: Rola Kościoła w społeczeństwie. W: Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi w 65. rocznicę urodzin i 35-lecie pracy naukowej. Red. P. Morciniec. Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 1996 s. 477-487.

Gatti G.: Morale cristiana e realtà economica. Torino: Elle Di Ci 1991.

II Synod Biskupów: Dokument De iustitia in mundo (30 listopada 1971). W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Cz. 1-2. Red. M. Radwan i in. Rzym–Lublin: RW KUL 19962 s. 79-96 [dalej: DNSK].

JanPaweł II: Orędzie na XIII Światowy Dzień Pokoju „Prawda siłą pokoju” (8 grudnia 1979). W: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1-2. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 1998 s. 8-14.

JanPaweł II: Encyklika Centesimus annus (1 maja 1991). W: DNSK Cz. 2 s. 363-421.

JanPaweł II: Encyklika Evangelium vitae (25 marca 1995). W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1-2. Kraków: Znak 1996 s. 639-752.

JanPaweł II: Encyklika Laborem exercens (14 września 1981). DNSK Cz.2 s. 161-209.

Kodeks Prawa Kanonicznego (23 stycznia 1983). Poznań: Pallottinum 1984.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego: Wskazania dotyczące studiów i nauczania doktryny społecznej Kościoła w ramach formacji kapłańskiej (30 grudnia 1988). W: DNSK Cz. 2 s. 309-361.

Kongregacja Nauki Wiary: Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu Libertatis conscientia (22 marca 1986). W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Red. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski. Cz. 2. Rzym: Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej – Lublin: RW KUL 1987 s. 371-410.

Krukowski J.: Kościół w życiu publicznym. Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela” 1996.

Mariański J.: Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Polska lat dziewięćdziesiątych. Lublin: RW KUL 1993.

Mazurkiewicz P.: Kościół i demokracja. „Civitas” 1999 nr 3 s. 79-101.

Nagórny J.: Porządek moralny i porządek prawny w kontekście życia społecznego. W: W służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Eugeniuszowi Weronowi SAC z okazji 85. rocznicy urodzin i sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich. Red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński. Poznań: Pallottinum 1998 s. 356-378.

Nanni C.: Nauka społeczna Kościoła i pedagogia. Tł. J. Jarco. „Społeczeństwo” 5:1995 s. 395-399.

Państwo–Kościół. Dyskusja redakcyjna. „Civitas” 1999 nr 3 s. 193-227.

Ratzinger J.: Wendezeit für Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lage von Kirche und Welt. Freiburg: Johannes Verlag 1991.

Skorowski H.: Wychowanie do postaw etycznych w społeczeństwie demokratycznym. „Seminare” 10:1994 s. 119-135.

SobórWatykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7 grudnia 1965). W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski – nowe tłumaczenie. Poznań: Pallottinum 2002 s. 526-606.

Sutor B.: Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej. Tł. A. Marcol. Warszawa: Kontrast 1994.

Weigel G.: Jeszcze jedna rewolucja XX wieku. Tł. M. Veith. „Więź” 37:1994 nr 7 s. 54-77.

Zięba M.: Kościół wobec liberalnej demokracji. W: M. Novak, A. Rauscher, M. Zięba. Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm. Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 1993 s. 113-153.

Published
2020-11-17
Section
Articles