Constructio et Consecratio Mundi − Forgotten Ideas of the Theology of Earthly Realities (part II)

  • Jerzy Gocko The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: consecratio mundi; theology of earthly realities

Abstract

Two ideas: constructio mundi and consecratio mundi have appeared on the basis of the theology of earthly realities, which – in its authors' intention – was to consolidate the connection between the Christians and God, who does not oppose the involvement into the matters of this world, but gives the involvement a deeper, religious – and hence a fully human – meaning. The aim of the present study – that is a continuation of an article published in the previous volume of „Roczniki Teologiczne” („Theological Annals”) – is to remind and to reinterpret the latter of them. In order to do this the very idea of consecratio mundi and its meaning is presented in the light of assumptions of the theology of earthly realities, then it is interpreted personalistically, and its topicality is shown as a moral challenge.

In the light of both publications it should be emphasized that at the basis of the presented principles – constructio mundi and consecratio mundi – there is the reality of the connections between the Christian and the world in the creative-salutary event of God Himself. A Christian, living in the world and being engaged in changing the world, on the one hand participates in the work of creation, and on the other touches the reality of the eschatological dimension. Construction of the world and realization of earthly tasks done by a Christian (constructio mundi) is part of development of the creature constantly recurring in Christ and finding its fulfillment and sanctification (consecratio mundi) in Him.

References

Bartnik C. S.: Kościół Jezusa Chrystusa. Wrocław: Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1982.

Chenu M.-D.: „Consecratio mundi”. „Nouvelle Revue Théologique” 96:1964 nr 6 s. 608-618 (tłum. polskie: „Consecratio mundi”. Tłum. L. Rutowska. „Znak” 17:1965 s. 750-761).

Chenu M.-D.: L'avenir professionnel de l'enfant. Perspectives théologiques. W: L'enfant et son avenir professionel. Esquisse d'une théologie de la creation et du travail. Paris 1959 s. 11-47 (wyd. polskie: Teologia pracy. W: M.-D. Chenu. Wybór pism. Warszawa: Wyd. PAX 1971 s.430-462).

Chenu M.-D.: Les laïcs et la „consecratio mundi”. W: L'Église de Vaticane II. T. 3. Paris 1966 s. 1035-1053.

Chenu M.-D.: Peuple de Dieu dans le monde. Paris: Cerf 1966.

Dürig W.: Die Eucharistie als Sinn-Bild der „Consecratio mundi”. „Münchener Theologische Zeitschrift” 10:1959 nr 10 s. 283-288

Frosini G.: La fede e le opere. Le teologie della prassi. Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline 1992.

Graczyk M.: Francuska teologia rzeczywistości ziemskich. Próba retrospekcji i reinterpretacji. Warszawa: Pallottinum 1992.

Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w urzędowej posłudze kapłanów Ecclesiae de mysterio (15 sierpnia 1997). W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000. Tarnów: Biblos 1995 s. 21-45.

JanPaweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Watykan 1988.

JanPaweł II: Encyklika Redemptor hominis. Watykan 1979.

Lazzati G.: La „consecratio mundi” essenzialmente opera dei laici. „Studium” 12:1959 s. 791-805.

Lazzati G.: L'apostolo dei laice oggi. „Orientamenti Pastorali” 1961 nr3 s. 124-128.

Nagórny J.: Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1: Świat i wspólnota. Lublin: RW KUL 1997.

Pius XII. Allocution de l'occasion du IIe Congrès mondial de l'apostolat de laics: Les laics dans la crise du monde moderne (Rzym, 5-13 października 1957). DC 39:1957 kol. 1417

Rahner K.: Jesus Christus. II. B: Systematik der Kirche Christologie. LThK T. 5 kol. 953-961

Rideau E.: Consécration. Le christianisme et l'activité humaine. Paris: Desclée de Brouwer 1946

Sobór Watykański II:Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski – nowe tłumaczenie. Poznań: Pallottinum 2002 s. 104-163.

Sobór Watykański II:Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7 grudnia 1965). W: Sobór Watykański II (nowe tłumaczenie) s. 526-606.

Weron E.: Powołani do konsekracji świata. W: Odpowiedzialni za świat. (Powołanie człowieka. T. 5). Poznań−Warszawa: Pallottinum 1982 s. 218-228.

Wojtyła K.: Konsekracja świata. Granice autonomii doczesnej. W: Odpowiedzialni za świat. (Powołanie człowieka. T. 5). Poznań−Warszawa: Pallottinum 1982 s. 206-215.

Published
2020-10-19
Section
Articles