Definitions and Legal Aspects of the Term “War” and the Related Terms

Keywords: war; time of war; state of war; legal definitions

Abstract

Normative acts applicable in the Republic of Poland do not lack a multitude of formulations of terms such as: war, state of war or time of war. The lack of legally binding definitions and the inconsistency of the use of identical definitions lead to different, often contradictory interpretations of particular situations, which may have different legal consequences.

Only a precise and detailed definition of these concepts, preferably by incorporating them into national or international law, would dispel many doubts and close the way to sometimes contradictory interpretations, which is particularly important for security and defence concepts and issues. Therefore, in this paper the author will present definitions and regulations resulting from Polish legal acts, relating to war, war time and the state of war.

References

Banaszak, Bogusław. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009.

Białocerkiewicz, Jan. Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2005.

Bierzanek, Remigiusz, and Janusz Symonides. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: LexisNexis, 2002.

Bukowicka, Stanisława. “Wybrane zagadnienia z zakresu zadań Ministra Obrony narodowej na czas wojny.” In Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem. Wybrane problemy, edited by Waldemar Kitler, 126–40. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.

Clausewitz von, Carl. O wojnie. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958.

Cybichowski, Zygmunt. Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne. 3rd ed. Warszawa: Wydawnictwo Seminrjum Prawa Publicznego Uniwersytetu Warszawskiego, 1928.

Garlicki, Leszek. “Rozdział IV. Sejm i Senat. Artykuł 116.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, edited by Leszek Garlicki, 2: 5. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2001.

Kallas, Marian. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997.

Kitler, Waldemar. Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011.

Kołodziejczak, Malwina. “Analiza pojęcia wojny, agresji i napaści zbrojnej oraz przykłady ich użycia w aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.” Obronność. Zeszyty Naukowe WZiD AON 2 (2015): 70–79.

Kołodziejczak, Malwina. “Legal problem with binding definitions illustrated with an example of extraordinary measures.” Paper delivered at the conference New Approaches to the National Security, 214–19. Brno: University of Brno, 2017.

Kołodziejczak, Malwina. “Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w polskim systemie prawnym.” In Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie obronnym Państwa Polskiego, edited by Tomasz Kośmider, 130–40. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014.

Kołodziejczak, Malwina. “Różnica pojęć wojna, konflikt, kryzys, zagrożenie występujących w naukach o bezpieczeństwie—ujęcie prawne.” In Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku. Pojęcie, zakres, kwalifikacja, edited by Wojciech Sójka and Malwina Ewa Kołodziejczak, 11–21. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016.

Mała encyklopedia wojskowa. Edited by Józef Urbanowicz. Vol. 3. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971.

Słownik terminów wojskowych. Warszawa. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, edited by Jacek Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, and Bogdan Zdrodowski. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2008.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, edited by Jacek Pawłowski. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2002.

Surmański, Marek. “Pojęcie «czas wojny» oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym.” Bezpieczeństwo Narodowe 30, no. 2 (2014): 95–109.

Winczorek, Piotr. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo LIBER, 2000.

Published
2019-10-29