The Legal Privilege in the Context of the Provisions of Article 178 § 1 and 180 § 2 of the Criminal Procedure Code. Polemical Remarks

Keywords: counsellor; legal privilege; professional secrecy; professional secrecy release

Abstract

The issue concerning the protection of attorney-client privilege and legal privilege was presented in this article. The scope of these privileges and the measures to their protection were indicated. This polemic contains some criticisms regarding P. Krzyżanowski's article „The Scope of the Protection of Legal Privilege In Criminal Proceeding – Selected Issues”.

References

Cieślak Marian: Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1955.
Cieślak Marian: Tajemnica adwokacka w procesie karnym. Glosa do wyroku SN z 12 listopada 1964 r. (II KK 1018/61), Państwo i Prawo 3 (1966), s. 588-592.
Dudka Katarzyna: Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1998.
Eichstaedt Krzysztof: Komentarz do art. 237 k.p.k., LEX/el. 2018.
Gaberle Andrzej: Glosa do uchwały siedmiu sędziów SN z 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94 (ochrona tajemnicy adwokackiej w świetle art. 1963 k.p.k.), Państwo i Prawo 4 (1995), s. 106-111.
Gruszecka Dagmara: Komentarz do art. 178, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2015, s. 412-414.
Grzegorczyk Tomasz: Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-467, t. I, Warszawa: Wolters Kluwer 2014.
Kłak Czesław P.: Ochrona tajemnicy notarialnej w polskim procesie karnym, Prokuratura i Prawo 1 (2013), s. 29-47.
Kruk Ewa: Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej jako okoliczność uzasadniająca odmowę zeznań w trybie art. 180 § 1 k.p.k., Studia Iuridica Lublinensia 4 (2017), s. 25-41.
Kunicka–Michalska Barbara: Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1972.
Kurowski Michał: Komentarz do art. 178 k.p.k., LEX/el. 2018.
Krzemiński Zdzisław: Prawo o adwokaturze. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 1998.
Krzemiński Zdzisław: SN: tajemnica adwokacka, Monitor Prawniczy 10 (1994), s. 302-305.
Krzemiński Zdzisław: Wystąpienie przed SN na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 1994 r. poprzedzającym wydanie uchwały 7 sędziów SN, Palestra 9-10 (1994), s. 66-70.
Kwiatkowski Zbigniew: Zakazy dowodowe w procesie karnym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001.
Kwiatkowski Zbigniew: Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków: Zakamycze 2005.
Łojewski Kazimierz: Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1970.
Machnikowska Anna: Tajemnica zawodowa, [w:] Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, red. A. Biłgorajski, LEX/el. 2015.
Mądrecka Emilia: W kwestii kolizji art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego i art. 6 Prawa o adwokaturze, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 28 (2012), s. 147-160.
Musialik Gabriela: Dopuszczalność stosowania podsłuchu telekomunikacyjnego w stosunku do osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej na gruncie Kodeksu postępowania karnego z 1997 roku, Palestra 11-12 (1998), s. 86-95.
Pawelec Kazimierz J.: Tajemnica zawodowa notariusza w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Zagadnienia podstawowe, Rejent 9 (2015), s. 88-100.
Rogalski Maciej: Podsłuch procesowy i pozaprocesowy, mps złożony do druku, Warszawa: Wolters Kluwer.
Rusinek Michał: Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Kraków: Wolters Kluwer 2007.
Skrętowicz Edward, Kruk Ewa, O tajemnicy adwokackiej w procesie karnym, Annales UMCS 43 (1996), s. 129-136.
Smarzewski Marek, Banach Małgorzata: Ochrona tajemnicy w procesie karnym w związku z czynnościami przesłuchania i przeszukania, Palestra 3 (2017), s. 75-87.
Śliwiński Stanisław: Proces karny. Zasady ogólne, Warszawa: Gebethner i Wolff 1948.
Sowiński Piotr K.: Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2004.
Sowiński Piotr K.: Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności organów procesowych oraz oskarżonego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012.
Steinborn Sławomir: Komentarz do art. 237 k.p.k., LEX/el. 2016.
Świecki Dariusz: Komentarz do art. 73 k.p.k., LEX/el. 2018.
Tylman Janusz, Grzegorczyk Tomasz: Polskie postępowanie karne, Warszawa: Wolters Kluwer 2011.
Published
2019-08-01
Section
Articles: Law