The Offence of Voluntary and Unlawful Abandonment of the Sacred Ministry by a Cleric in the 1983 Code of Canon Law

Keywords: penal sanctions, cleric, sacred ministry, canon law

Abstract

The offence of voluntary and unlawful abandonment of the sacred ministry is a new provision in the 1983 Code of Canon Law. It has been introduced as a supplement to the bishop’s authority towards offences against special obligation. This study explores legal requirements that a bishop or higher superior is to meet in order to impose a penal sanction on the cleric. These are: voluntary and unlawful abandonment of the sacred ministry for six months continuously, the intention of withdrawing himself from the competent Church authority. The legislator provided for this the penal sanctions that is suspension or additionally expiatory penalty established in can. 1336 §§ 2–4, and in the more serious cases cleric may be dismissed from the clerical state.

References

Congregazione per il Clero, Lettera circolare In data 30 gennaio, Prot. N. 2009 0556, sulle alcune potestà ricevute dal Sommo Pontefice, 18.04.2009, EV, t. 26, s. 286-297, nb. 407-450.

Congregazione per il Clero, Lettera circolare (30.01.2009), Prot. N. 2009 0556, sulle alcune potestà ricevute dal Sommo Pontefice, 18.04.2009, EV, t. 26, s. 286-297.

Di Mattia Giuseppe, Institutes of Consecrated Life, [w:] Exegetical Commentary on the Code of Cannon Law, red. Ángel Marzoa Rodríguez, Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña, t. II/2, Montreal–Chicago: Wilson & Lafleur 2004, s. 1774-1775.

Franciszek PP., List apostolski, m.p. Competentias quasdam decernere, zmieniający pewne przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego (11.02.2022), https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/20220211-motu-proprio-assegnare-alcune-competenze.html.

Gołąb Marek, Facultades especiales para la dimisión del estado clerical (Congregación para el Clero de 30 de enero de 2009). Análisis y comentario, „Ius Canonicum” 50(2010), s. 673.

Góralski Wojciech, Dyspensowanie od celibatu kapłańskiego w świetle nowych norm Kongregacji Nauki Wiary z 14 X 1980 roku, „Prawo Kanoniczne” 25(1982), nr 3-4, s. 167-176.

Krukowski Józef, Święci szafarze, czyli duchowni, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, tom II.1. Księga II. Lud Boży, Poznań: Pallottinum, 2005.

Leszczyński Grzegorz, Utrata stanu duchownego w świetle KPK z 1983 r., „Łódzkie Studia Teologiczne” (2016), nr 2, s. 103-115.

Mańkowski Jerzy, Praktyczny słownik łacińsko-polski, Warszawa: Prószyński i S-ka 2008.

Pighin Bruno, Il nuovo sistema penale della Chiesa, Venezia: Marcianum Press 2021.

Pontifium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Responsio ad positivum dubium, AAS 91 (1999), s. 918.

Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae circulares Per litteras ad universos (14.10. 1980), AAS 72(1980), s. 1132-1135.

Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae procedurales de dispensatione a sacerdoti caelibatu (14.10.1980), AAS 72(1980), s. 1136-1137.

Secretaria Status Rationarium Generale Ecclesiae, Annuarium Statisticum Ecclesiae, Città del Vaticano 2016.

Skonieczny Piotr, Dyspensa od celibatu kościelnego. Próba syntezy teoretycznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2018.

Smith Rosemary, Religious Institutes, [w:] New Commentary on the Code of Canon Law, red. J.P. Beal, J.A. Corriden, T.J. Green, New York: Paulist Press 2000, s. 780-842.

Sobański Remigiusz, Obliczanie czasu, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom I. Księga I. Normy Ogólne, red. J. Krukowski, Poznań: Pallottinum 2003, s. 291-298.

Stokłosa Marek, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła katolickiego, Warszawa: Wyd. UKSW 2015.

Stokłosa Marek, Wydalenie ipso facto z instytutu zakonnego, „Sympozjum” 2013, nr 2, s. 123-138.

Syryjczyk Jerzy, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa: Wyd. UKSW 2003.

Zubert Bronisław, Inkardynacja, [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019, kol. 936.

Published
2022-12-30
Section
Articles: Canon Law