Cooperation of the Commune with the Investor in the Sphere of Spatial Planning

Keywords: urban agreement, administrative agreement, local spatial development plan, housing investment

Abstract

The model of cooperation between the commune and the investor in the sphere of spatial planning covers two levels: 1. the preparation of the act of spatial planning and 2. the implementation of the act of spatial planning. This model does not include social participation. Legal provisions significantly limit the scope of use this model.

References

Faraon Aleksandra., Integracja planowania przestrzennego i zrównoważonego transportu w procesie decyzyjnym, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2010, z. 3, nr 1-A, s. 171- 179.

Filipowicz Tomasz (red.), Specustawa mieszkaniowa. Komentarz. Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, Wolters Kluwer, 2019, LEX/el.

Hajduk Sławomira, Partycypacja społeczna w zarządzaniu przestrzennym w kontekście planistycznym, Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2021.

Karpiuk Mirosław, Udział czynnika społecznego w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 1-2, s. 72-82.

Kruś Maciej, Umowa urbanistyczna jako przykład umowy administracyjnej na tle polskiego i europejskiego porządku prawnego, „Studia Prawa Publicznego” 2019, nr 3, s. 117-138.

Mazur Jolanta, Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej, „International Journal of Management and Economics” 2011, nr 32, s. 290-314.

Najwyższa Izba Kontroli, Elektrownie wiatrowe w świetle kontroli NIK. Analiza zabezpieczenia interesów społecznych w procesie lokalizacji i budowy lądowych elektrowni wiatrowych, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli 2016.

Niewiadomski Zygmunt (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck 2013.

Ossowicz Tomasz, Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2019.

Piecha Jacek, Kilka uwag na temat finansowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tle ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 1-2, s. 101-112.

Piórecki Kacper Jan, Jak sfinansować plan miejscowy? Prawne uwarunkowania kosztów realizacji polityki przestrzennej gminy, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 1-2, s. 116-133.

Plucińska-Filipowicz Alicja, Wierzbowski Marek (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, Wolters Kluwer, 2021, LEX/el.

Polak Jarosław, Współpraca i współdziałanie międzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 299, s. 284-292.

Ruczkowski Piotr, Umowa urbanistyczna w procesie rewitalizacji – charakter prawny i konsekwencje prawne jej zawarcia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius” 67(2020), nr 1, s. 85-97.

Serafin Ewa, Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius” 65(2018), nr 2, s. 223-234.

Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/;2538059 [dostęp:21.03.2022].

Zimmermann Jan, Prawo administracyjne, Warszawa: Wolters Kluwer 2014.

Published
2022-12-30
Section
Articles: Law