National Register of Mediators – Deliberations on the Future Regulation in a Comparative Law Perspective

Keywords: National Register of Mediators, KRM, lists of permanent mediators

Abstract

The article focuses on the future regulation of the National Register of Mediators (KRM), which will replace the list of permanent mediators in 2023. The Author formulates concepts of normative solutions that can be applied at the stage of legislative work related to the creation of the register. Possible legislative solutions were indicated, starting from the shape of the register, through the criteria, nature and method of verification of the application to the KRM. The text uses the dogmatic-legal and comparative-law methods. The research results indicate that the establishment of the KRM may undoubtedly be a significant step towards the professionalisation of mediators, as long as its establishment is not a purely technical operation and the regulation is comprehensive, removing the well-established negative experiences of the effects of existing regulations. The register should guarantee that the persons entered are properly prepared to conduct mediation.

References

Biuro Trybunału Konstytucyjnego: Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym, Warszawa: Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego 2015.

Cyrol Tomasz: O potrzebie regulacji zawodu mediatora, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2014, nr 4, s. 101-107.

Dąbrowski Marek: Kryterium wiedzy i umiejętności jako wymóg dla stałych mediatorów – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r., III SA /PO 634/17, „Studia Prawnicze KUL” 2019, nr 3, s. 211-231.

Dąbrowski Marek: Mediacja w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019.

Korybski Andrzej: Profesjonalizacja czynności mediacyjnych (wybrane zagadnienia w perspektywie polskiego porządku prawnego), „Annales UMCS” 2019, nr 1, s. 125-139.

Mazur Lidia: Ustawa o zawodzie mediatora – czy jest potrzebna?, [w:] Mediacje w prawie, red. Janina Czapska, Maksymilian Szeląg-Dylewski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014, s. 111-124.

Przylepa-Lewak Agata: Profesjonalizacja zawodu mediatora, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2017, nr 21, s. 59-64.

Włosińska Aleksandra: Rozwiązywanie sporów cywilnych w drodze mediacji w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 10.9.2015 r., „Monitor Prawniczy” 2016, nr 20, s. 1102-1107.

Published
2022-08-04
Section
Articles: Law