Criminal Liability of Judges and Prosecutors of the Martial Law in Poland. A Gloss on the Decision of the Supreme Court of 2 July 2021, File Ref. I DI 3/21

References

Andrejew Igor: Art. 193, [w:] Igor Andrejew, Witold Świda, Władysław Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1973.

Banaszkiewicz Bolesław: Rozrachunek z przeszłością komunistyczną w polskim ustawodawstwie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Ius et Lex” 2(2003), nr 1.

Grześkowiak Alicja: Odpowiedzialność karna za zbrodnie komunistyczne według polskiego prawa karnego, [w:] Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Rzochowska, Warszawa: Liber 2005.

Gutekunst Włodzimierz: Lżenie, wyszydzanie lub poniżanie z powodu bezwyznaniowości lub przynależności wyznaniowej (art. 193 § 1), [w:] Olgierd Chybiński, Włdzimierz Gutekunst, Witold Świda, Prawo karne. Część szczególna, Wrocław–Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980.

Hoc Stanisław: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3.09.1971 r., Rw 859/71, „Nowe Prawo” 1974, nr 9.

Hoc Stanisław: Z problematyki przestępstw przewidzianych w art. 270 k.k. w świetle teorii prawa karnego, „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych” 1974, nr 7.

Kopydłowski Robert: Analiza definicji zbrodni komunistycznej, [w:] Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN. Tom 4. Ściganie, red. R. Ignatiew, A. Kura, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2012.

Kopydłowski Robert: Pojęcie zbrodni komunistycznej z uwzględnieniem problemu czynu zabronionego popełnionego przez funkcjonariusza państwa komunistycznego niemotywowanego szczególnym zamiarem, np. represji z motywów politycznych, [w:] Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, red. P. Piątek, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2006.

Kulesza Jerzy A.: Funkcjonariusz państwa komunistycznego jako podmiot zbrodni komunistycznych, „Palestra” 2006, nr 9-10.

Kulesza Jerzy A.: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5.07.2005 r., WZ 13/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 5, poz. 57 (SIP LEX).

Kulesza Jerzy A.: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.02.2005 r., II AKa 440/04, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 3.

Kulesza Jerzy A.: Niektóre zagadnienia strony przedmiotowej zbrodni komunistycznych, „Palestra” 2005, nr 5-6.

Kulesza Jerzy A.: Problematyka przedmiotu ochrony prawnokarnej zbrodni komunistycznych w świetle orzecznictwa sądowego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2006, nr 4.

Kulesza Jerzy A.: Przegląd orzecznictwa w sprawach należących do właściwości Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (prawo karne materialne), „Palestra” 2005, nr 7-8.

Kulesza Jerzy A.: Z problematyki strony podmiotowej zbrodni komunistycznej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 3.

Kulesza Witold: Znieważenie Narodu Polskiego, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ustroju pań¬stwa i jego naczelnych organów oraz pochwalanie faszyzmu, [w:] System prawa karnego. Tom IV. Część 2. O przestępstwach w szczególności, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1989.

Kulesza Witold: Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013.

Kulesza Witold: Czy sędzia lub prokurator może odpowiadać za stosowanie prawa? [w:] Prawo karne Stanu Wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003.

Kulesza Witold: Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Richter und Staatsanwälte aus der Zeit des Unrechtsstaats in Polen, [w:] Von Kontinuitäten und Brüchen: Ostrecht im Wandel der Zeiten. Festschrift für Friedrich-Christian-Schroeder zum 75. Geburtstag, Hrsg. H. Küpper, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2011.

Kulesza Witold: Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnię sądową, [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Warszawski – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 2000 (2001).

Kulesza Witold: Prawne aspekty rozliczenia z przeszłością, [w:] Oblicza stalinizmu – materiały sympozjum, red. J. M. Marszalska, B. Wójcik, Tarnów: Biblos 2000.

Kulesza Witold: Sądowe karanie jako przykład sądowej zbrodni – przeszłość z perspektywy współczesności, [w:] Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki – Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej, red. K. Indecki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004.

Kulesza Witold: Skazania na podstawie wymuszonego torturami przyznania się oskarżonego jako zbrodnia sądowa, [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. J. Jakubowska-Hara, A. Błachnio-Parzych, H. Kuczyńska, J. Kosonoga, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2013.

Kulesza Witold: Zbrodnia sądowa i odpowiedzialność za jej popełnienie, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012.

Kulesza Witold, Kulesza Jan: Zbrodnie sądowe w NRD i PRL, [w:] „In dubio pro humanitate”. W setną rocznicę urodzin Profesora Mariana Cieślaka, red. M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2022 (złożone do druku).

Leniart Ewa: Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy komunistycznego państwa za zbrodnie komunistyczne, „Miscellanea Historico-Iuridica” 14(2015), z. 1.

Piątek Przemysław: Naruszenie praw człowieka jako znamię strony przedmiotowej zbrodni komu¬nistycznych, „Problemy Prawa Karnego” 25(2004).

Piątek Przemysław: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2003 roku sygn.. II AKa 298/02, [w:] Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, red. P. Piątek, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2006.

Pilch Agnieszka: Zbrodnia komunistyczna w aspekcie uregulowań ustawy o amnestii z dnia 7 grudnia 1989 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, nr 3.

Popławski Henryk, Skarbek Ryszrad: Lżenie, wyszydzanie lub poniżanie Narodu Polskiego, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jej ustroju lub naczelnych organów, [w:] Oktawia Górniok, Stefan Lelental, Ryszard Skarbek, Henryk Popławski, Prawo karne. Część szczególna II, Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego 1977.

Rejman Genowefa: Zbrodnie komunistyczne w koncepcji polskiego prawa karnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2006, nr 1.

Siewierski Mieczysław: Art. 270, [w:] Jerzy Bafia, Kryspin Mioduski, Mieczysław Siewierski, Kodeks karny. Komentarz. Tom II. Część szczególna, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1987.

Siewierski Mieczysław: Kodeks karny. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, Zaoczny kurs „Prawo karne – nowe kodeksy”, Warszawa: br. wyd. 1970.

Stanowska Maria: Postawy sędziów i prokuratorów w procesach politycznych z lat osiemdziesią¬tych, [w:] Adam Strzembosz, Maria Stanowska, Sędziowie warszawscy w czasie próby. 1981-1988, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2005.

Stanowska Maria: Przestępstwa polityczne w orzecznictwie warszawskich sądów powszechnych i wojskowych lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, [w:] Adam Strzembosz, Maria Stanowska, Sędziowie warszawscy w czasie próby. 1981-1988, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2005.

Śliwowski Jerzy: Prawo karne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979.

Świda Witold: Prawo karne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986.

Published
2022-05-12
Section
Glosses