Marek Klimek, Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe [Local Government in the Constitutions of 20th-Century Poland: Selected Politological-Systemic Aspects]

Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021, ss. 156

References

-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy, red. Marek Klimek, Jarosław Czerw, Stalowa Wola: Fundacja Campus 2010.

lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość, Warszawa: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kancelaria Senatu 2014.

Adamczyk Mieczysław, Stefan Pastuszka, Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791-1982, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1985.

Ajnenkiel Andrzej, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 2001.

Borucki Marek, Konstytucje polskie 1791-1997, Warszawa: Mada 2002.

Dolnicki Bogdan Samorząd terytorialny w Konstytucji RP z 1997 r., [w:] Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, red. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2018.

Dolnicki Bogdan, Ewolucja pojęcia samorządu terytorialnego w polskich konstytucjach, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 2000.

Dziobek-Romański Jacek, Proces ujednolicania ustroju samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej, „Roczniki Nauk Prawnych” 22(2012), nr 2, s. 149-177.

Górski Grzegorz, Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku, Toruń: Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe 2018.

Kallas Marian, Adam Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa: Wydawn. Prawnicze LexisNexis 2013.

Karpiuk Mirosław, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Klimek Marek, Samorząd miast II Rzeczypospolitej. Publiczna debata i rozwiązania ustrojowe, Lublin: Petit 2006.

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r., Dz.U. z 1952 r., nr 33, poz. 232.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej po 20 latach obowiązywania, red. Anna Łabno, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2020.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r., Dz.U. z 1921 r., nr 44, poz. 267.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.

Lipowicz Irena, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa: Wolters Kluwer 2019.

Niewiadomski Zygmunt, Samorząd terytorialny w Konstytucji RP (komentarz do art. 15, art. 16 oraz art. art. 163-172), „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 3, s. 3-30.

Regulski Jerzy, Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN 2000.

Roszczyński Beniamin, Mączyński Maciej, Samorząd terytorialny w materii konstytucyjnej – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 10, s. 96-112.

Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. 20 lat doświadczeń (1990-2010), red. Marek Klimek, Bogdan Więckiewicz, Jarosław Czerw, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, red. Stanisław Michałowski, Lublin: Wyd. UMCS 2002.

Stawicki Robert, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej – zarys prawno-historyczny, Warszawa: Kancelaria Senatu 2015.

Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1992 r., nr 84, poz. 426.

Ustawa konstytucyjna z 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1947 r., nr 18, poz. 71.

Ustawa konstytucyjna z 20 marca 1950 r. zmieniająca ustawę konstytucyjną o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1950 r., nr 14, poz. 129.

Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. z 1935 r., nr 30, poz. 227.

Ustawa konstytucyjna z 8 listopada 1949 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1949 r., nr 57, poz. 447.

Ustawa z 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r., Dz.U. RP z 1926 r., nr 78, poz. 442.

Władza lokalna w procesie transformacji systemowej, red. Jerzy Babiak, Arkadiusz Ptak, Kalisz–Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2010.

Wojnicki Jacek, Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań innych państw Europy Środkowej, [w:] Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika, red. Agnieszka Łukasik-Turecka, Konrad Słowiński, Lublin: Wydawnictwo KUL 2020.

Wytrążek Wojciech, Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Published
2022-12-30
Section
Reviews