Impediments and Prohibitions for Marriage, and Marriage Consent in the General Decree by the Polish Bishops’ Conference of 2019

Keywords: General decree of the Polish Bishops’ Conference, marriage, marriage impediments, marriage consent

Abstract

On October 8, 2019, the Polish Bishops’ Conference issued a General Decree on the conduct of canonical and pastoral talks with engaged couples before entering into canonical marriage, which entered into force on June 1, 2020. This document replaced the Instruction of the Polish Episcopal Conference on the preparation for marriage in the Catholic Church of September 5, 1986. Among the twelve chapters of the General Decree (it is a law), chapters V – “Impediments and prohibitions to assist” and VI – “Disadvantages of consensus” are particularly significant. The author presents and comments on the provisions of these chapters, and also analyzes Annex No. 1 to the General Decree. He draws attention to the necessity to take into account the principles of legislative technique in normative acts of the Church.

References

Aznar Gil Federico R.: Derecho Matrimonial Canónico, Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia 2015.

Cierkowski Stanisław: L’imedimento di parantela legale. Analisi storico-giuridica del diritto canonico e del diritto statale polacco, Roma: Pontificia Universitas Gregoriana 2006.

Franceschi Hector: La preparazione al matrimonio (cann. 1063-1072), w: Diritto matrimoniale canonico, t. 1, red. Piero Antonio Bonnet, Carlo Gullo, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2003, s. 319-342.

Gil Las Heras Feliciano: Valutazione della capacità per sposarsi nell’amissione al matrimonio, [w:] Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio, red. M.A. Ortiz, Milano: Giuffrè 2005, s. 100-121.

Góralski Wojciech: Małżeństwo kanoniczne, Warszawa: LexisNexis 2011.

Góralski Wojciech: Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznanych z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1997-2016), Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2018.

Góralski Wojciech: O miejsce „ius connubii” w systematyce prawa małżeńskiego, [w:] Ius connubii – ochrona i ogranicenia w prawie międzynarodowym, polskim i kanonicznym, red. W. Góralski, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, s. 89-97.

Góralski Wojciech: Problem interpretacji kan. 1095 KPK w perspektywie „ius connubii”, [w:] Ius connubii – ochrona i ograniczenia w prawie międzynarodowym, polskim i kanonicznym, red. W. Góralski, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, s. 99-133.

Kroczek Piotr: Kilka uwag do znowelizowanych „Wytycznych” Konferencji Episkopatu Polski w kontekście zasad techniki legislacyjnej oraz znowelizowanego art. 240 § 1 kodeksu karnego, „Annales Canonici” 13 (2017), s. 91-107.

Navarrete Urbano: Favore del diritto (Favor Iuris), [w:] Nuovo Dizionario di Dirito Canónico, red. Carlos Corral Salvador, Velasio De Polis, Gianfranco Ghirlanda, Cinisello Balsamo: San Paolo 1993, s. 494-495.

Stankiewicz Antoni: La fattispecie del errore doloso prevista dal can. 1098, [w:] Diritto matrimoniale Canónico, t. 2: Il consenso, red. Piero Antonio Bonnet, Carlo Gullo, Città del Vaticano: Liberia Editrice Vaticana 2015, s. 177-290.

Viladrich Juan P.: Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, tłum. z jęz. hiszpańskiego Seweryn Świaczny, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002.

Urrutia Franciscus: Statuti (Statuta), [w:] Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, red. Carlos Corral Salvador, Velasio de Paolis, Gianfranco Ghirlanda, Cinisello Balsamo: San Paolo 1993, s. 1021-1022.

Wächter Lothar: Gestetz im kanonischen Recht. Eine rechtssprachliche und systematisch-normative Untersuchung zu grundproblemen der Erfassung des Gesetetzes im katholischen Kirchenrecht, St. Ottilien: EOS Verlag 1989.

Published
2021-12-20
Section
Articles: Canon Law