Child’s Religious Identity in Foster Care

Keywords: religion, child, foster care, parental authority

Abstract

Taking into account the religious aspect in child-rearing is not exclusive to parental education, neither are only children growing up in their natural family environments entitled to the right to preserve their religious identity. Also children in foster care are equally entitled to it. Is, however, the right actually respected in Poland? Can, for example, two thirteen-year-old Muslims from Turkey, who are detained at the Central Station in Warsaw after having crossed the border illegally, request placement in a foster family or institution in which they are not required to eat pork, where they can fast in the month of Ramadan and study the Quran? Can Catholic parents, who have been deprived of parental custody, demand that their four-year-old child, who is placed in a family-type children’s home run by a religiously indifferent couple, attend weekly Mass and get acquainted with the Bible? This article attempts to address the abovementioned questions.

References

Andrzejewski Marek: Pojęcie pieczy zastępczej, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeusz Smyczyński, t. 12, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011, s. 436-449.

Andrzejewski Marek: Sytuacja prawna wychowanka pieczy zastępczej, [w:], Status prawny osoby małoletniej – piecza zstępcza, kontakty, przysposobienie, red. Marek Andrzejewski Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN 2020, s. 15-77.

Babiuch Helena: Konstytucyjne prawa rodziców w zakresie wychowania dziecka, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. Mariusz Jabłoński, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2014, s. 176-198.

Baranowska-Bolesta Maria: Legal Guardianship of Minors. Selected Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, nr 1, s. 47-66.

Burtowy Michał, Zajączkowska-Burtowy Joanna: Tożsamość dziecka w pieczy zastępczej. Po 30 latach od uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 1, s. 101-115.

Dolecki Henryk (red.): Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2013.

Gunn Jeremy: The Complexity of Religion and the Definition of „Religion” in International Law, „Harward Human Rights Journal” 2003, nr 16 s. 189-215.

Harbatski Andrei: Tożsamość religijna a bezpieczeństwo konfesyjne: współczesne wyzwania (na przykładzie republiki Białorusi), „Pogranicze. Studia Społeczne” 2015, nr 25, s. 135-150.

Hellinckx Walter: Nowe tendencje w opiece nad dzieckiem w Europie, [w:] Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska, red. Zofia Waleria Stelmaszuk, Katowice: Śląsk 2001. 2015, s. 115-134.

Jakuszewicz Adam: Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami a wolność sumienia i religii dzieci w Konstytucji RP oraz w Konwencji o Prawach Dziecka, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji, Zarządzania UKW” 2013, nr 3, s. 115-135.

Kroczek Piotr: Sytuacja prawna dzieci w kontekście Chrztu świętego i wychowania religijnego, „Studia Oecumenica” 2013, nr 13, s. 161-174.

Kroczek Piotr: Wychowanie. Optyka prawa polskiego i kanonicznego, Kraków: UPJPII 2013.

Krukowski Józef: Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa: LexNexis 2005.

Libiszowska-Żółtkowska Maria: Prolegomena, [w:] Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków, red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Warszawa: Difin 2009, s. 44-63.

Łakoma Sylwia: Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym, Łódź: Uniwersytet Łódzki 2014.

Mielicka Halina: Tożsamość indywidualna a tożsamość społeczna jako wymiar religijności, [w:] Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków, red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Warszawa: Difin 2009, s. 18-35.

Ożóg Michał: Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, nr 18, s. 263-264.

Pietrzak Michał: Prawo wyznaniowe, Warszawa: LexisNexis 2010.

Sarnecki Paweł: Uwagi do artykułu 48 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Leszek Garlicki, t. 3, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2003.

Schulz Anna: Zastrzeżenia, deklaracje, sprzeciwy do Konwencji o Prawach Dziecka, [w:] Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, red. Tadeusz Smyczyński, Poznań: Ars Boni et Aequi 1999, s. 115-127.

Smyczyński Tadeusz (red.): System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2014.

Stelmachowski Andrzej: Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.

Świto Lucjan, Małżeństwo i rodzina wobec zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych. Kontekst prawny, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 2020 nr 33, s. 221-243.

Tomkiewicz Małgorzata: Islamska „kafala” a prawo polskie, [w:] Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. Jerzy Nikołajew, Paweł Sobczyk, Konrad Walczuk, Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS 2017, s. 149-174.

Warchałowski Krzysztof: Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka w prawie polskim, „Annales Canonici Monographiae” 2015, nr 3, s. 199-214.

Wierciński Jacek (red.): Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa: LexisNexis 2014.

Published
2021-12-20
Section
Articles: Law