Complaint against a Judgment of the Appeal Court in the Light of Rule of to a Fair Trial under Art. 6 ECHR

Keywords: Polish criminal procedure, complaint against the cassatory judgment of the appeal court, European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, right to a fair trial

Abstract

The main purpose of this study is to present and evaluate institution of complaint against the cassatory judgment of the appeal court from the point of view of the right to a fair trial, provided for in Art. 6 (1) of the ECHR. The article presents arguments supporting the statement that Art. 6 (1) of the ECHR applies in complain proceeding, in the form of the standard of appeal and cassation proceedings, the possibility of applying this standard to a complaint, as well as the implementation of guarantees under Art. 6 (1) of the ECHR, with particular emphasis on the principle of equality of arms.

References

Czarnecki Paweł: Skarga na wyrok sądu odwoławczego. (Non)sens nowego rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 2, s. 77-105.

Djukić Dragan: The Right to Appeal in International Criminal Law, Leiden/Boston: Brill 2019.

Garlicki Lech (red.): Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1-18, Warszawa: C.H. Beck 2010.

Gil Damian: Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie karnym, „Ius et administratio” 2016, nr 3, s. 81-95.

Hofmański Piotr: Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń: TNOiK 1995.

Hofmański Piotr, Kulesza Cezary (red.): System prawa karnego procesowego Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, Warszawa: Wolters Kluwer 2016.

Klip André: European Criminal Law. An Integrative Approach, Cambridge: Intersentia Publishing 2021.

Klubińska Maja: Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia w postępowaniu karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2019, z. 3, s. 131-147.

McBridge Jeremy: Human Rights and Criminal Procedure, Strasburg: Council of Europe Publishing 2018.

Nowicki Marek Antoni: Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.

Pradel Jean: Rzetelny proces w europejskim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 9, s. 7-26.

Rogacka-Rzewnicka Maria: Proces karny w perspektywie ewolucji naukowej i współczesnych trendów rozwojowych, Warszawa: Wolters Kluwer 2021.

Sakowicz Andrzej (red.): Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Legalis 2020.

Stefański Ryszard Andrzej, Zabłocki Stanisław (red.): Kodeks postępowania karnego. Tom IV. Komentarz do art. 425-467, LEX/el 2021.

Steinborn Sławomir: Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego na tle systemu środków zaskarżenia w polskim procesie karnym, [w:] Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 415-428.

Świecki Dariusz (red.): Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, LEX/el 2021.

Tęcza-Paciorek Anna Marta, Wróblewski Krzysztof: Skarga na wyrok sądu odwoławczego, „Palestra” 2017, nr 9, s. 24-38.

Trechsel Stefan: Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford: Oxford University Press 2005.

Van Dijk Pieter, van Hoof Fried, van Rijn Arjen, Zwaak Leo (red.): Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Cambridge: Intersentia Publishing 2018.

Wąsek-Wiaderek Małgorzata: A New Model of Appeal Proceedings in Criminal Cases: Acceleration v. Fairness? A Few Remarks from the Perspective of the Standards of Protecting Human Rights, „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, nr 4, s. 187-207.

Wąsek-Wiaderek Małgorzata: Rzetelność postępowania odwoławczego w polskiej procedurze karnej w świetle orzecznictwa Trybunału Europejskiego, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 11-12, s. 31-46.

Zagrodnik Jarosław: Instytucja skargi na wyrok sądu odwoławczego (rozdział 55a k.p.k.) – zarys problematyki, [w:] Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 519-535.

Published
2021-12-20
Section
Articles: Law