The Social Science Research Methods in the Study of Administrative Law

Keywords: administrative law, science research methods, methodology of legal sciences, public administration

Abstract

The main purpose of this paper is to present the science research methods in the study of administrative law. Creating and applying administrative regulations provokes significant research questions, many of which require the use of research methods and techniques rooted in social sciences, dedicated to the observation of factual phenomena under the influence of administrative law.

References

Adamkiewicz-Drwiłło Hanna: Zagadnienia ogólne metodologii nauk z uwzględnieniem metodologii nauk prawnych, [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego, red. Andrzej Drwiłło, Warszawa: Wolters Kluwer S.A. 2011, s. 45-80.

Ajdukiewicz Kazimierz: Logika pragmatyczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965.

Apanowicz Jerzy: Metodologiczne aspekty procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum 2000.

Barankiewicz Tomasz: Współczesne metody badania prawa, „Studia Prawnicze KUL”, 2010, nr 1, s. 115-131.

Borkowski Janusz: Metody badawcze w nauce prawa administracyjnego, [w:] Problemy metodologiczne nauki prawa administracyjnego, (przedmiot, metody badawcze i kooperacja interdyscyplinarna), red. Karol Sobczak, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1976. s. 36-50.

Chmielewski Jan: Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa: Wolters Kluwer S.A. 2018.

Cieślak Zbigniew: Istota i zakres prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Zygmunt Niewiadomski, Warszawa: Lexis Nexis 2000, s. 50-76.

Filipek Jan: Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część I., Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003.

Jedlecka Wioletta: O metodzie socjologicznej w badaniu prawa, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, 2014, t. 8, s. 181-197.

Izdebski Jan: Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

Kamiński Stanisław: Metodologia nauk [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. Józef Herbut, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997, s. 363-364.

Kawalec Paweł: Założenia umiarkowanie pluralistycznej metodologii, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2013, nr 4, s. 277-304.

Korczak Jerzy: Wiedza o organizacji i zarządzaniu jako dyscyplina naukowa, [w:] Agnieszka Chrisidu-Budnik, Jerzy Korczak, Andrzej Pakuła, Jerzy Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław: Kolonia Limited 2005, s. 11-28.

Kotarbiński Tadeusz: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1990.

Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002.

Krzykała Franciszek: Niektóre zagadnienia metodologii badań socjologicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, z. 1, s. 209-217.

Łętowski Janusz, Strachowski Stanisław, Szreniawski Jan, Taras Wojciech, Wróbel Andrzej: Nauka administracji. Wybrane zagadnienia, Lublin: Wydawnictwo Iunctim 1993.

Opałek Kazimierz: Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962.

Renik B.: Wstęp do nauk prawnych według wykładów Prof. dr. W. Klonowieckiego, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1947.

Sadowski Adam, Szydlik Anna: Poznanie naukowe i kanony nauki, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2016, nr 2, s. 55-68.

Skoczny Tadeusz: Podstawowe dylematy naukowego poznania administracji państwowej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1986.

Sługocki Janusz: Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa: Wolters Kluwer S.A. 2007.

Stelmach Jerzy, Brożek Bartosz: Metody prawnicze, Kraków: Wolters Kluwer S.A. 2006.

Stępień Beata: Oblicza pluralizmu metodologicznego w naukach o zarządzaniu – z perspektywy instytucjonalnej, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2016, t. 4, nr 1, s. 48-62.

Sztumski Janusz: Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk 2005.

Wronkowska Sławomira, Ziembiński Zygmunt: Zarys teorii prawa, Poznań: Ars Boni et Aequi 2001.

Zieleniewski Jan: Organizacja i zarządzanie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1976.

Zieliński Maciej: Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa: Lexis Nexis 2006.

Zimmermann Jan: Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa: Wolters Kluwer S.A. 2013.

Zirk-Sadowski Marek: Metodologia nauk administracyjnych na tle metodologii prawoznawstwa, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. Jan Zimmermann, Kraków: Wolters Kluwer S.A. 2007, s. 613-632.

Published
2021-12-20
Section
Articles: Law