Legal Determinants of the Operation of Community Pharmacies and Patient Safety

Keywords: pharmacies, pharmaceutical care, pharmaceutical services, health security, patient safety

Abstract

Granting a pharmacy a special legal status by recognizing it as a public health facility where authorized persons provide pharmaceutical services, as well as a place of pharmaceutical care and professional tasks by pharmacists, places this enterprise in the sphere of significant influence of the state and its authorities. It also requires the use of different criteria for assessing the activity of this category of entrepreneurs, and not only limiting ourselves to the profit criterion. The change that took place in connection with the entry into force of the Act on the Pharmacy Profession, relating to the scope of services and benefits provided by generally accessible pharmacies, confirmed the role and tasks of the pharmacy as a public health facility, filling the gap in the health care system and responding to its needs related to shortages of medical personnel and overload of the healthcare system. It is therefore justified to ask whether the guarantees of patient safety have been provided at a satisfactory level.

References

Bosek Leszek, Janiszewska Beata: Pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych, [w:] System prawa medycznego, t. II: Szczególne świadczenia zdrowotne, red. Leszek Bosek, Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Warszawa: C.H. Beck 2018, s. 1-44.

Dubiński Łukasz: Reglamentacja działalności gospodarczej w prawie farmaceutycznym (problem prowadzenia aptek przez aptekarzy), [w:] Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, red. Wojciech Szwajdler, Henryk Nowicki, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2009, s. 45-64.

Jacek Anna: Przesłanki udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie przepisów ustawy „apteka dla aptekarza”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Seria Prawnicza 23 (2018) 102, s. 38-50.

Jasińska Katarzyna: Zakaz reklamy aptek a opieka farmaceutyczna i programy lojalnościowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 13 (2015), nr 4, s. 108-121.

Kaczan Damian: Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 81 (2019), nr 4, s. 151-163.

Kijowski Dariusz Ryszard: Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa administracyjnego, Białystok: Temida 2 2000.

Kijowski Dariusz Ryszard: Zezwolenia i koncesje, [w:] System prawa administracyjnego, t. VII: Prawo administracyjne materialne, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Warszawa: C.H. Beck 2017, s. 407-426.

Kruszyński Rafał Jerzy: Obrót detaliczny lekami. Zagadnienia prawne, Warszawa: Wolters Kluwers 2014.

Mełgieś Katarzyna: Czy konieczne są ograniczenia własnościowe w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych?, [w:] Produkt leczniczy – aktualne problemy prawne, red. Katarzyna Mełgieś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa: Medical Communications 2013, s.123-139.

Mełgieś Katarzyna, Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna: Brak sprzeczności z prawem Unii Europejskiej a jakość stanowionego prawa – refleksje na tle dyskutowanych zmian Prawa farmaceutycznego, [w:] Kryzys prawa administracyjnego?, t. I: Jakość prawa administracyjnego, red. Dariusz R. Kijowski, Alina Miruć, Agnieszka Suławko-Karetko, Patrycja J. Suwaj, Warszawa: Wolters Kluwer 2012, s. 683-701.

Mełgieś Katarzyna, Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna: Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, t. I, red. Jan Zimmermann, Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 257-272.

Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna: Farmaceuta i technik farmaceutyczny, [w:] System prawa medycznego, t. IV: Prawo farmaceutyczne, red. Joanna Haberko, Warszawa: C.H. Beck 2019, s. 35-96.

Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna: Standardy wykonywania zawodu farmaceuty zatrudnionego w aptece ogólnodostępnej, [w:] Standard wykonywania zawodów medycznych, red. Adam Górski, Emilia Sarnacka, Magdalena Grassmann, Warszawa: C.H. Beck 2019, s. 149-172.

Mikos Marcin, Urbaniak Monika: Prawo do bezpiecznej ochrony zdrowia w świetle Konstytucji RP oraz rekomendacji Rady Europy i Rady Unii Europejskiej, „Medyczna Wokanda” 8 (2016), s. 159-167.

Nestoruk Igor B.: Nazwy rodzajowe na rynku usług leczniczych oraz farmaceutycznych – z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 5 (261), s. 10-17.

Opolski Janusz: Zdrowie publiczne – elementy teorii, [w:] Zdrowie publiczne – wybrane zagadnienia, red. Janusz Opolski, Warszawa: PZWL2011.

Ożóg Marcin: System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna, Warszawa: LexisNexis 2010.

Pacian Jolanta, Pacian Anna: Bezpieczeństwo pacjentów w systemie ochrony zdrowia, [w:] Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, red. Wojciech Lis, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 275-286.

Polityka lekowa państwa 2018-2022, https://www.gov.pl/web/zdrowie/rada-ministrow-przyjela-dokument-polityka-lekowa-panstwa-20182022 [dostęp: 20.02.2021].

Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. Leszek Ogiegło, Warszawa: C.H. Beck 2010.

Poździoch Sławomir: Prawo zdrowia publicznego, Kraków: Zdrowie i Zarządzanie 2004.

Rabiega-Przyłęcka Agnieszka: Zakaz reklamy aptek w świetle art. 94a Prawa farmaceutycznego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 11, s. 68-77.

Raport Opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia. Raport z prac zespołu ds. opieki farmaceutycznej powołanego przez Ministra Zdrowia na podstawie zarządzenia z dnia 8 lipca 2020 r. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2020 r., https://www.gov.pl/web/zdrowie/opieka-farmaceutyczna---raport [dostęp: 10.04.2021].

Stankiewicz Rafał: Instytucje rynku farmaceutycznego, Warszawa: Wolters Kluwer 2016.

Stankiewicz Rafał: Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne, Warszawa: C.H. Beck 2014.

Wiszniewska Joanna: Zakaz reklamy aptek i ich działalności – geneza wprowadzenia i ocena regulacji, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 8 (2016), nr 5, s. 20-33.

Zacharko Lidia, Janik Leszek: Zezwolenie na prowadzenie aptek w świetle prawa farmaceutycznego, [w:] Problemy współczesnego ustrojodawstwa. Księga jubileuszowa prof. Bronisława Jastrzębowskiego, red. Jarosław Dobkowski, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego 2007, s. 624-633.

Żak Krzysztof: Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej ‒ dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, „Ekonomia ‒ Wroclaw Economic Review” 23 (2017), nr 1, s. 83-103.

Published
2021-07-30
Section
Articles: Law