The Criterion of Special Diligence in Managing Local Government Property

Keywords: special diligence, local government property, property management

Abstract

The legislator imposed on local government units the obligation to manage local government property, taking into account the criterion of special diligence. Its consequence is obliging property managers to thoroughly analyze all the premises underlying the taking of activities in this area, related to the use of property as intended, to achieve a specific purpose and to meet the needs of local government residents. This is justified by the nature of the property and the type of tasks it should serve to accomplish. Imposing the obligation to comply with special diligence on property managers is a solution that fits in with the postulate of protecting and securing property to ensure continuity of public tasks.

References

Bandarzewski Kazimierz: Komentarz do art. 50, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa: LexisNexis 2013, s. 702-705.

Cern Grażyna: Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, s. 163.

Dolnicki Bogdan: Samorząd terytorialny, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, s. 487, 488.

Dominowska Joanna: Komentarz do art. 50, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa: C.H. Beck 2011, s. 566-573.

Jagoda Joanna: Komentarz do art. 43, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. nauk. B. Dolnicki, Warszawa: Wolters Kluwer 2018, s. 694-711.

Jagoda Joanna: Komentarz do art. 50, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. nauk. B. Dolnicki, Warszawa: Wolters Kluwer 2018, s. 758-768.

Nalepka Adam: System zarządzania zasobem nieruchomości gminy, „Świat Nieruchomości” 2008, nr 64, s. 5-9, http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/64_01.pdf

Sowiński Roman: Warunki prawne funkcjonowania spółek komunalnych i ich specyfika, „Rejent” 2003, nr 6, s. 181, http://www.rejent.com.pl/app/ appStowarzyszenieS/publikacje/2003/6/1026.pdf

Stańko Marek: Pojęcie, przedmiot i źródła gospodarowanie mieniem komunalnym, [w:] J. Jagoda, D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa: Lexis Nexis 2008, s. 15-28.

Szewc Andrzej: Komentarz do art. 48, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012, s. 655-658.

Szewczyk Marek: Podmiotowość prawna gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 55(1993), z. 3, s. 42-43, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16081/1/005%20MAREK%20SZEWCZYK.pdf.

Published
2021-05-29
Section
Articles: Law