Protection of the Marine Water of the Baltic Sea and Sustainable Development

Keywords: The Baltic Sea, marine water protection, sustainable development, the sustainable development principle

Abstract

The concept of sustainable development is based on the assumption of a compromise between economic development and maintaining the environment in the best condition. It is implemented by various legal acts and planning documents, including those that relate to the protection of the marine environment.

The purpose of these considerations is to present and make an assessment of the relationship between the sustainable development and the protection of the marine environment of the Baltic Sea. The analysis concerns references appearing in Polish law in the context of references appearing in the international law and the EU law.

References

Abrahamsson Kurt Viking: Paradigms of Sustainability. The Road Towards Sustainability, Uppsala: S. Sörlin Ed. 1997.

Boć Jan, Samborska-Boć Elżbieta: Ochrona środowiska. Źródła, Wrocław: Kolonia Limited 1994.

Bukowski Zbigniew: Zrównoważony rozwój środowiska morskiego w prawie międzynarodowym, unijnym i polskim, [w:] Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Morza Bałtyckiego, red. Izabela Zimoch, Poznań: PZiTS Oddział Wielkopolski 2012, s. 9-26.

Bukowski Zbigniew: Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń: TNOIK 2009.

Ciechanowicz-McLean Janina: Ramowa dyrektywa wodna a ochrona środowiska morskiego, „Prawo Morskie” 29(2013), s. 107-115.

Ciechanowicz-McLean Janina: Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Warszawa: Difin 2015.

Florczak-Wątor Monika: Komentarz do art. 5, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, red. Marek Safjan, Leszek Bosek, Warszawa: C.H. Beck 2016, s. 278-290.

Gruszecki Krzysztof: Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2016.

Haładyj Anna: Ewolucja zasad ogólnych prawa ochrony środowiska, Lublin 2004 (maszynopis).

Haładyj Anna: Zasady ogólne prawa ochrony środowiska na tle konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, red. Andrzej Graczyk, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2007, s. 136-145.

Kenig-Witkowska Maria M.: Koncepcja ,,sustainable development” w prawie międzynarodowym, ,,Państwo i Prawo” 1998, nr 8, s. 45-58.

Kern Kristine: Governance For Sustainable Development in the Baltic Sea Region, „Journal of Baltic Studies” 42(2011) 1, s. 21-35.

Korzeniowski Piotr: Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010.

Kozłowski Stefan: Ekologiczne problemy przyszłości, świata i Polski, Warszawa: Dom Wydawnictwo ELIPSA 1998.

Kozłowski Stefan: Zrównoważony rozwój. Program na jutro, Poznań–Warszawa: Abrys 2008.

Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć, red. Dorota Pyć, Iwona Zużewicz-Wiewórska, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2013.

Olejarczyk Ewa: Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, nr 2, s. 119-140.

Pigłowski Marcin: Realizacja zasad ochrony środowiska zawartych w Konwencji Helsińskiej z 1992 roku, „Proceedings of ECOpole” 2007, nr 1-2, s. 205-210.

Piontek Barbara: Modelowe ujęcie rozwoju zrównoważonego i trwałego, „Problemy Ekologii” 2001, nr 3, s. 109-117.

Podolak Małgorzata: Koncepcja równoważnego rozwoju w polityce państwa, [w:] Małgorzata Podolak, Janusz Stochlak, Ochrona środowiska w Polsce. Studium prawno-politologiczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2006, s. 53-102.

Pyć Dorota: Zasada zrównoważonego rozwoju a ochrona środowiska w obszarze Morza Bałtyckiego, „Prawo Morskie” 12(1999), s. 8-102.

Pyć Dorota: Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2011.

Raczyńska Wiktoria: Wybrane problemy, pojęcia i sposoby realizacji zrównoważonego rozwoju, „Prawo i Środowisko” 2014, nr 1(77), s. 118-124.

Rakoczy Bartosz: Komentarz do art. 3, [w:] Janina Ciechanowicz-McLean, Zbigniew Bukowski, Bartosz Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa: Lexis Nexis 2008, 41-52.

Rotko Jerzy: Podstawy prawne gospodarki wodnej, Wrocław: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” 2006.

Sitek Magdalena: „Sustainable development” – ciągły czy zrównoważony rozwój?, ,,Państwo i Prawo” 1999, nr 2, s. 82-83.

Wronkowska Sławomira: Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań: Ars boni et aequi 2005.

Wronkowska Sławomira: System prawny a porządek prawny i ład społeczny, [w:] Sławomira Wronkowska, Zygmunt Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań: Ars boni et aequi 2001, s. 180-196.

Zieliński Maciej: Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.

Zieliński Maciej, Municzewski Andrzej: Interpretacyjna rola zasad prawa, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności, red. Janina Czapska, Andrzej Gaberle, Andrzej Światłowski, Andrzej Zoll, Warszawa: Wydawnictwo PWN 2000, s. 774-783.

Published
2021-05-29
Section
Articles: Law