Legal Transplants in Administrative Law. Case Study

Keywords: legal transplants, administrative law, impact of other legal solutions

Abstract

The phenomenon of legal transplants in Polish law is an increasingly common example of its use. Legal transplants can be noted in administrative law, in particular in substantive administrative law. However, analyzing the legislative activity of the legislator over the last decade, we see that he is increasingly moving towards the use of legal transplants – but not always reasonably.

Author Biography

Paulina Bieś-Srokosz, Jan Dlugosz University in Czestochowa

Dr Paulina Bieś-Srokosz – adiunkt w Katedrze Prawa, Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

References

Bieś-Srokosz Paulina: Instytucje prawa cywilnego i legal transplants vs prawo administracyjne i działalność prawotwórcza polskiego ustawodawcy. Studium przypadków, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 16 (2018), nr 1 (2), s. 35-44.

Bieś-Srokosz Paulina: Kierunek działań prawodawczych ustawodawcy w stosowaniu prywatnej i hybrydowej formy działania w administracji publicznej, Zeszyty Naukowe KUL 4 (2018), s. 65-75.

Bieś-Srokosz Paulina: Prawne formy realizacji zadań publicznych we współczesnej administracji publicznej. Kilka uwag na temat tworzenia przez ustawodawcę hybrydowych prawnych form działania w administracji publicznej, [w:] Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, red. W. Federczyk, Warszawa: Wydawnictwo KSAP 2018, s. 509-522.

Bieś-Srokosz Paulina: Public administration entities vs. specific (untypical) entities in Polish administrative law system, International and Comparative Law Review 14 (2014), nr 1, s. 77-86.

Bieś-Srokosz Paulina: Tendencje zmian prawnych form realizacji zadań publicznych, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa: Wolters Kluwer 2018, s. 190-198.

Bieś-Srokosz Paulina: Tworzenie agencji rządowych – odpowiedź ustawodawcy na potrzeby społeczeństwa, [w:] Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, red. M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2015, s. 23-36.

Fedtke Jörg: Legal transplants, [w:] Elgar Encyclopedia of Comparative Law, red. J.M. Smits, Cheltenham: Maastricht University 2006.

Gillespie John: Towards a discursive analysis of legal transfers into developing east Asia, Interna- tional Law and Politics 40 (2008), s. 550-554.

Graziadei Michele: Comparative Law as the Study of Transplants and Receptions, [w:] The Oxford Handbook of Comparative Law, red. M. Reimann, R. Zimmermann, Oxford: University Press

, s. 441-476.

Jagielski Jacek, Gołaszewski Piotr: Kryzys prawa administracyjnego a zmiana jego paradygmatu, [w:] Jakość prawa administracyjnego, red. D. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Warszawa: Wolters Kluwer 2012, s. 27-44.

Jagielski Jacek, Wierzbowski Marek, Wiktorowska Agnieszka: Nietypowe podmioty administrujące – kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń: TNOiK 2005, s. 203-222.

Kosikowski Cezary: Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą, Warszawa: LexisNexis 2002. Kubiak Agnieszka: Koncepcja umowy administracyjnej (na tle projektu Przepisów ogólnych prawa administracyjnego), Państwo i Prawo 4 (2009), s. 46-58.

Legrand Pierre: The Impossibility of ‘Legal Transplants’, Maastricht Journal of European and Comparative Law 4 (1997), s. 111-127.

Linotte Didier, Maestre Achille, Romi Raphaël: Service publics et droit public economique, t. I, Paris: Dauphine 1992.

Miller Jonathan: A Typology of Legal Transplants: Using Sociology, Legal History and Argentine Examples to Explain the Transplant Process, The American Journal of Comparative Law 51 (2003), s. 845-868.

Örücü Esin: Critical comparative law: considering paradoxes for legal systems in transition, Netherlands Comparative Law Association 1999, [w:] https://www.ejcl.org/41/art41-1.html [dostęp: 27.03.2020].

Projekt ustawy o umowach koncesyjnych na roboty budowlane lub usługi, czerwiec 2016 r., [w:] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283800/12344592/dokument224481.pdf [dostęp: 27.01.2020].

Stec Piotr: Umowy w administracji publicznej a zasada autonomii woli, [w:] W kierunku sprawiedliwego państwa. Publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, red. M. Thorz, Częstochowa: Akademia Polonijna 2008, s. 111-126.

Wotson Alan: Legal Transplants. An Approach to Comparative Law, Athens: University of Georgia Press 1993.

Published
2020-07-07
Section
Articles: Law