Life Annuity Contract in the Sphere of Joint Property Regime

Keywords: annuity; termination of life annuity contract; conversion of the life annuity right into a pension for life; contact law; common property of the spouses

Abstract

The subject of the analysis of this article is the admissibility of conversion of all or some rights covered by the contents of the right to annuity into a lifetime pension and termination of a life annuity contract where the transferor or acquirer of immovable property are spouses in statutory property regime. Next, the effects of the court judgment changing the rights covered by right to annuity into a lifetime pension and the court judgment terminating the life annuity agreement and the impact of the Family and Guardianship Code regulations on the application of the Civil Code provisions regulating the life annuity contract were determined.

References

Bielska-Sobkowicz Teresa: Komentarz do art. 913 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania III, cz. 2, red. J. Gudowski, Warszawa: Wolters Kluwer 2013, s. 1180-1186.

Dmowski Stanisław: Komentarz do art. 913 k.c., [w:] Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski [i in.], Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa: LexisNexis 2011, Warszawa: LexisNexis 2011, s. 1009-1014.

Hans Walerian: Dożywocie w nowym Kodeksie cywilnym, Nowe Prawo 4 (1965), s. 376-383.

Jezioro Julian: Komentarz do art. 913 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis/el. 2017.

Kuźmicka-Sulikowska Joanna: Renta dla uprawnionego z tytułu umowy o dożywocie, [w:] Renta w prawie polskim, red. M. Drela, Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 2016, s. 153-176.

Lackoroński Bogusław: Analiza praktyki sądowej w sprawach z umów renty i dożywocia, Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 2015.

Lackoroński Bogusłw: Komentarz do art. 913 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis/el. 2019.

Madaj Stanisław: Umowy o dożywocie pod rządem Kodeksu cywilnego, Nowe Prawo 3 (1966), s. 332-339.

Maziarz Agnieszka: Umowa dożywocia jako podstawa wpisu do księgi wieczystej, Rejent 2 (2013), s. 98-108.

Mularski Krzysztof: Komentarz do art. 913 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627-1088, red. M. Gutowski, Legalis/el. 2019.

Niezbecka Elżbieta: Komentarz do art. 913 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, Warszawa: Wolters Kluwer 2010, s. 1235-1242.

Ohanowicz Alfred: Rozdział XXXVIII. Renta i Dożywocie, [w:] Alfred Ohanowicz, Józef Górski, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1970, s. 506-512.

Policzkiewicz-Zawadzka Zofia: Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z 16.3.1970 r., III CZP 112/69, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1971, z. 3, poz. 53.

Policzkiewicz-Zawadzka Zofia: Umowa o dożywocie, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1971. Pyrzyńska Agnieszka: Rozwiązanie umowy przez strony, Warszawa: C.H. Beck 2000.

Radwański Zbigniew: Rozdział XIII. Dożywocie, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Tom 8, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa: C.H. Beck 2011, s. 754-772.

Rejman Stanisław: Komentarz do art. 913 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, tom 2, red. Z. Resich, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1972, s. 1763-1767.

Rejman Stanisław: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21.3.1968 r., II CZ 67/68, Nowe Prawo 5 (1969), s. 832-835.

Sikorski Grzegorz: Komentarz do art. 913 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa: LexisNexis 2014, s. 1487-1493.

Stecki Leopold: Komentarz do art. 913 k.c., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. Tom II, red. J. Winiarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1989, s. 820-822.

Sylwestrzak Anna: Zamiana uprawnień dożywotnika na rentę, Gdańskie Studia Prawnicze 24 (2010), s. 13-26.

Published
2020-06-15
Section
Articles: Law