Teksty biblijne źródłem przepowiadania słowa bożego w liturgii sakramentu święceń

  • Leszek Pintal Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii
Słowa kluczowe: homilia; homileta; biskup; prezbiter; diakon; prorok; obrzędy święceń; źródło przepowiadania

Abstrakt

Przepowiadanie słowa Bożego należy do podstawowych zadań Kościoła. Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini przypomniał: „Homilia uaktualnia przesłanie Pisma świętego, ażeby wierni mogli odkryć obecność i skuteczność słowa Bożego w swoim codziennym życiu” (59). Źródło przepowiadania, jakim jest Pismo święte, jest konieczne, aby czerpać w obfitości ze stołu Bożego słowa. Bogactwo tekstów biblijnych zawartych w „Obrzędach święceń biskupa, prezbiterów i diakonów” wykorzystanych w homilii pozwala w pełni ukazać istotę kapłaństwa hierarchicznego, a także jego zadania i posłannictwo we współczesnym Kościele.

Bibliografia

Broński W.: Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego. Lublin 1999.

Broński W.: Integralne kształcenie kaznodziei. Lublin 2006.

Encyklopedia Biblijna. Red. P.J. Achtemeir. Warszawa 1999.

Ewangelia według św. Jana. Oprac. L. Stachowiak. Poznań–Warszawa 1975

Ewangelia według św. Łukasza. Oprac. F. Gryglewicz. Poznań–Warszawa 1974

Ewangelia według św. Mateusza. Oprac. J. Homerski. Poznań–Warszawa 1979.

Głowa W.: Liturgia źródłem i miejscem przepowiadania. Przemyśl 1999.

Kapłan w posłudze słowa Bożego. Red. L. Szewczyk, W.J. Szytka. Katowice-Panewniki 2011.

Księga Liczb. Oprac. S. Łach, Poznań-Warszawa 1970.

List do Rzymian. Oprac. K. Romaniuk. Poznań-Warszawa 1978.

Liturgia i przepowiadanie. Red. W. Przyczyna. Kraków 2010.

Metodologia teologii praktycznej. Red. W. Przyczyna. Kraków 2011.

Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów. Katowice 1999.

Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz. Lublin 2012.

Słotwińska H., Głowa W.: Dialog człowieka z Bogiem w katechezie i homilii. Lublin 2012.

Słotwińska H., Głowa W.: Przepowiadanie o sakramentach w katechezie i homilii. Lublin–Przemyśl 2001.

Sługa słowa. Red. W. Przyczyna. Kraków1997.

Opublikowane
2021-01-30
Dział
Artykuły