Duchowość eucharystyczna jako duchowość komunii

  • Czesław Krakowiak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii
Słowa kluczowe: sakrament pokuty; spowiedź; rozgrzeszenie; warunkowe rozgrzeszenie; sakrament namaszczenia chorych; chrzest warunkowy; warunkowe udzielanie sakramentów; wiara i sakrament

Abstrakt

Autor podejmuje problem warunkowego udzielania głównie dwóch sakramentów: pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. Na podstawie analizy nauczania Kościoła: lex credendi i (głównie Katechizmu Kościoła katolickiego i Codex Iuris canonici i Kodeksu prawa kanonicznego) i lex orandi (dawne rytuały i obowiązujące księgi liturgiczne) uzasadnia, że w Kościele katolickim była możliwość warunkowego udzielania tylko dwóch sakramentów: chrztu i namaszczenia chorych. Jedynie w podręcznikach teologii moralnej ich autorzy nie tylko rozważali problem warunkowego udzielania rozgrzeszenia, ale także dopuszczali taką możliwość, a nawet ją zalecali. We współczesnej teologii sakramentów świętych mocno akcentuje się prawdę, że są one sakramentami wiary, dlatego mogą je przyjmować jedynie ludzie wierzący oraz wymaga się świadomego w nich uczestnictwa. Zwłaszcza w sakramencie pokuty akty penitenta takie jak żal za grzechy i spowiedź wymagane są do tego, aby otrzymać rozgrzeszenie. Nie ma więc warunkowego rozgrzeszenia, ani warunkowego namaszczenia chorych. Sakramentów udziela się tylko tym, którzy są odpowiednio dysponowani, albo nie udziela się ich wcale.

Bibliografia

Biskupski Stefan: Spowiedź w samolocie. „Ateneum Kapłańskie” 46:1947 s. 279-280.

Borowski Antoni: Rozgrzeszenie w trybunale pokuty pod warunkiem „si es dispositus”. „Ateneum Kapłańskie” 22:1928 s. 271-284.

Decyk Jan: Sakrament chorych na nowo odczytany. W: Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin. Red. M. Olczyk. Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne 2010 s. 81-92.

Glombik Konrad: Wokół niektórych współczesnych nieporozumień związanych z teologią i praktyką sakramentu pokuty i pojednania. „Liturgia Sacra” 18:2012 nr 1 s. 31-49.

Kosecki Bolesław: Wyznanie grzechów w praktyce pokuty Kościoła na zachodzie. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 29:1976 s. 65-81.

Matwiejuk Kazimierz: Sakramenty uzdrowienia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego. W: Liturgia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego. Red. K. Matwiejuk. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2003 s. 40-57.

Miazek Jan: Odnowa sakramentu pokuty. „Collectanea Theologica” 63:1993 z. 2 s. 112-123.

Moysa Stefan. Sakramentalne wyznanie grzechów w świetle współczesnej dyskusji. „Ateneum Kapłańskie” 89:1977 s. 192-207.

Przybylski Bernard: Pokuta w magisterium posoborowym. „Ateneum Kapłańskie” 89:1977 s. 92-99.

Reroń Tadeusz: Doktryna trydencka o sakramencie namaszczenia chorych. „Perspectiva” 3 2003 nr 2 s. 96-115.

Schenk Wacław: Rozgrzeszenie zbiorowe w praktyce Kościoła na Zachodzie i w Polsce do 1975 r. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 29:1976 s. 128-134.

Skowronek Alfons: Sakrament pokuty i pojednania w nauczaniu Kościoła. „Ateneum Kapłańskie” 106:1986 s. 51-67.

Sopoćko Michał: Ostatnia posługa grzesznikom. „Ateneum Kapłańskie” 48:1948 s. 269-272.

Stefański Jerzy: Właściwe rozumienie i stosowanie sakramentu chorych. „Ateneum Kapłańskie” 90:1978 s. 335-345.

Opublikowane
2021-01-30
Dział
Artykuły