Przejawy kultu maryjnego w literaturze polskiej

  • Zdzisław Janiec Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii
Słowa kluczowe: kult; Maryja; literatura

Abstrakt

Zawarte w artykule zestawienie powszechnie znanych utworów literatury polskiej pokazuje, że kult Matki Bożej jest ważnym i często wykorzystywanym motywem. Literatura przedmiotu traktująca o motywach maryjnych w literaturze polskiej jest niezwykle bogata. Syntetyczny charakter niniejszej publikacji nie pozwala na szczegółowe rozważania tej kwestii. Kult maryjny odcisnął swe piętno na twórczości polskich poetów i pisarzy, a szczególnie wyraźnie zaznaczył się w XV wieku, kiedy to powstało wiele zabytków literackich, z Bogurodzicą na czele. W innych okresach także polscy twórcy czcili Maryję i dawali temu wyraz w swoich dziełach. Maryja jako Matka Boga zawsze była bliska ludziom, którzy u Niej szukali pocieszenia i pomocy w trudnych dziejach historii Polski, czego świadectwem jest literatura.

Bibliografia

Arcab J.: Do Najświętszej Maryi Panny litania Cypriana Norwida. „Życie i Myśl” 4:1954 nr 1 s. 154-160.

Baczyński K.K.: To jestem cały ja. Siedlce 2007.

Bursztyńska H.: Wątek maryjny w „Kordeckim” Józefa Ignacego Kraszewskiego i „Potopie” Henryka Sienkiewicza. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. I. Warszawa 1995 s. 72-85.

Dąbkowska J.: „Wirydarz” Stanisława Grochowskiego – kręgi sakralnej tradycji. W: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej Łódź, 14-17 maja 1996. Red. J. Okoń. Łódź 1998 s. 202-223.

Dobraczyński J.: Cień ojca. Warszawa 2007.

Dorosz K.: Maryjna teologia Cypriana Kamila Norwida. „Niedziela” 44:2001 nr 32 s. 8.

Dunajski A.: Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida. Lublin 1985.

Dunajski A.: Mariologia Norwida. W: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku. Red. B. Pylak, Cz. Krakowiak. Lublin 1988 s. 579-590.

Ferenc E.: Matka Boża w życiu i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. I. Warszawa 1995 s. 9-20.

Gajcy T.: Wybór poezji. Wrocław 1992.

Górski K.: Życie wewnętrzne i religijność społeczeństwa. W: Historia Kościoła w Polsce. Red. B. Kumor, Z. Obertyński. T. I. Cz. 1. Poznań 1974 s. 91-93.

Gutowski W.: Gwiazda Zaranna Boskiego Światła. Motywy maryjne w twórczości Jana Kasprowicza. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. I. Warszawa 1995 s. 116-134.

Gutowski W.: Motywy maryjne w poezji Leopolda Staffa. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. II. Warszawa 1999 s. 84-99.

Jasińska M.: Matka Boska w poezji poromantycznej (do r. 1918). W: Matka Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasińska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 116-120.

Jastrzębski Z.: Matka Boska w poezji współczesnej. W: Matka Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasińska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 161-210.

Kantak K.: Cześć Najświętszej Maryi Panny w życiu i dziełach Adama Mickiewicza. „Sodalis Marianus” 36:1955 nr 8 s. 262-265.

Kantak K.: Kult Najświętszej Panny Maryi u Słowackiego. „Sodalis Marianus” 8:1954 nr 2 s. 2-3.

Kopeć J. J.: Uwarunkowania historyczno-kulturowe czci Bogarodzicy w polskiej religijności. W: Religijność ludowa. Red. W. Piwowarski. Wrocław 1983 s. 21-63.

Kosman M.: Kult maryjny w twórczości Henryka Sienkiewicza. „Studia Claromontana” 20: 2002 s. 45-58.

Krzyżanowski J.: Władysław St[anisław] Reymont. Twórca i dzieło. Lwów 1937.

Kudyba W.: Cypriana Norwida „Do Najświętszej Panny Maryi Litania”. Teologia i poezja. W: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej, Łódź, 14-17 maja 1996. Red. J. Okoń. Łódź 1998 s. 266-272.

Ludorowski L.: W kręgu maryjnych motywów Sienkiewicza. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. I. Warszawa 1995 s. 46-68.

Łojek M.: Kult Matki Bożej w twórczości Adama Mickiewicza. Bydgoszcz 2002.

Łojek M.: Ufność Krzysztofa K. Baczyńskiego w niezawodną pomoc Maryi. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. II. Warszawa 1999 s. 60-83.

Nieznanowski S.: Matka Boska w poezji baroku i czasów saskich. W: Matka Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasińska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 37-61.

Paluchowski A.: Matka Boska w poezji czasów stanisławowskich i okresu romantyzmu. W: Matka Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasińska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 62-115.

Peszkowski Z.: Cześć Mickiewicza dla Najświętszej Panny. „Sodalis Marianus” (Orchard Lake) 36:1955 s. 174-176.

Piekut S.: Kult Matki Bożej w literaturze polskiej. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 12:1961 s. 354-363.

Sawicki S.: Matka Boska w poezji średniowiecza i renesansu. W: Matka Boska w poezji polskiej. oprac. M. Jasińska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 9-36.

Schenk W.: Służba Boża. W: Historia Kościoła w Polsce. Red. B. Kumor, Z. Obertyński. T. I. Cz. 1. Poznań 1974 s. 156-166.

Schenk W.: Z dziejów liturgii w Polsce. W: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce. Red. M. Rechowicz. T. I. Lublin 1969 s. 139-218.

Seul A.: Literacki wizerunek Maryi w powieści „Jezus z Nazarethu” Romana Brandstaettera. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. II. Warszawa 1999 s. 171-217.

Starnawski J.: Przegląd badań historyczno-literackich nad polską poezją maryjną w ostatnich dziesiątkach lat. W: Przewodniczka. Kult Matki Boskiej w Polsce od „Lumen gentium” do „Redemptoris Mater” 1964-1987. Jasna Góra-Częstochowa 1994 s. 843-859.

Sulikowski A.: Trop maryjny w pisarstwie Hanny Malewskiej. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. II. Warszawa 1999 s. 100-123.

Twardowski J.: Wiersze. Białystok 1994.

Wojnowski J.: Rozwój czci Matki Bożej w Polsce. „Homo Dei” 26:1957 s. 846-862.

Wojtkowski J.: Kult Matki Bożej w literaturze staropolskiej do końca XV wieku. Olsztyn 1959.

Wyka K.: Reymont, czyli ucieczka do życia. Oprac. B. Koc. Warszawa 1979.

Zgorzelski Cz.: Matka Boska w poezji Adama Mickiewicza. W: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku. Red. B. Pylaka, Cz. Krakowiaka. Lublin 1988 s. 153-169.

Żak S.: Kult maryjny w twórczości Reymonta. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. Herrmanna. T. I. Warszawa 1995 s. 86-115.

Żak S.: Wątki maryjne w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. II. Warszawa 1999 s. 16-59.

Opublikowane
2021-01-30
Dział
Artykuły