Zwyczaje, obrzędy i wierzenia w nauczaniu Jerzego Józefa Kopcia CP

  • Wacław Socha
Słowa kluczowe: zwyczaje; obrzędy; wierzenia; pobożność ludowa

Abstrakt

Tak liturgia, jak też pobożność ludowa związane są nierozłącznie z wielością obrzędów, zwyczajów i wierzeń. Są one specyficznym wyrazem religijności i wiary, pielęgnowanym często przez całe lata. Obok wymiaru religijnego stanowią one ważny przejaw kultury danego narodu czy konkretnej społeczności. Obserwowany zanik zwyczajów i obrzędów religijnych wymusza niejako konieczność ich zbadania i utrwalenia. Ks. prof. Jerzy Kopeć CP jest przykładem naukowca, dla którego ta właśnie problematyka stała się jednym z wielu tematów badań naukowych. Badania te wymagały specyficznej metody naukowej oraz źródeł. W tym przypadku praca polegała na przeprowadzeniu badań ankietowych jak też dotarciu do oryginalnych tekstów związanych z daną obrzędowością. Oryginalną metodę opracowaną przez ks. Profesora Kopcia widzieć trzeba także w kontekście jego pracy promotorskiej przy powstawaniu kolejnych rozpraw naukowych. Przedstawienie osoby księdza Profesora Kopcia, jak też problemu badań nad obrzędowością winno przyczynić się do podjęcia na nowo badań zapoczątkowanych przez niego.

Bibliografia

Adamski F.: Edukacja, rodzina, kultura: studia z pedagogiki społeczne. Kraków 1999.

Adamski F.: Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002.

Kotula F.: U źródeł. Rzeszów 1988.

Krakowiak Cz.: Idee przewodnie Wstępu do Dyrektorium o pobożności ludowej. W: Liturgia i pobożność ludowa. Red. W. Nowak. Olsztyn 2003 s. 11-24.

Pełka L.: Rytuały, obrzędy, święta. Warszawa 1989.

Piwowarski W.: Rytuały religijne w kulturze Polaków. „Tygodnik Polski” 1985 nr 5 s. 9.

Rytuał religijny w rodzinie.Red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz. Poznań–Warszawa 1988.

Wit Z.: Życie i działalność dydaktyczno-naukowa Profesora J.J. Kopcia CP. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 8 s. 13-25.

Opublikowane
2021-01-30
Dział
Artykuły