Cohesion Policy in Poland – Assumptions vs Effects (Selected Quantitative Aspects)

  • Dorota Jegorow The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science
Keywords: the EU funding; convergence; development inequalities; cohesion policy; European Union

Abstract

The article discusses the quantitative effects of cohesion policy in Poland, measured among others level of GDP per capita and the amount of funds raised from the EU budget (in the basic NUTS 2 system). The analysis, based on public statistics dating back to 2004, showed that the development distance of individual regions and subregions is relatively stable, and it remains in a strong positive relation with the amount of subsidies received. The largest amount of European funds has hit voivodships with the highest GDP per capita so far.

References

Albiński P. (red.), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.

Aleksandrowicz T., Kryzys w Unii – Unia w kryzysie. Europa ucieka od pytań najważniejszych? Wszystko co jest najważniejsze 2015, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/tomasz-aleksandrowicz-kryzys-w-unii-unia-w-kryzysie-europa-ucieka-od-pytan-najwazniejszych/ [dostęp: 16.09.2018].

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

GUS, 2017, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Jegorow D., Deprecjacja roli zarządczej w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 17(2016), z. 4, cz. 3, s. 331-343.

Jegorow D., Ewaluacja polityki spójności: ilość versus jakość, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, nr 46(2), s. 255-264.

Jegorow D., Fundusze europejskie – stymulanta i destymulanta rozwoju Polski, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2015, nr 43, s. 7-20.

Jegorow D., Poglądy studentów ekonomii na wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polską gospodarkę, w: Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie, red. M. Stefański, WSEI, Lublin 2017, s. 7-19.

Jegorow D., Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2017, nr 17 (66), s. 63-72.

Krzykowski P., Nieprawidłowości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016.

Kubin T., Stolarczyk M., Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Uniwersytet Śląski, Katowice 2018.

Kusideł E., Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Pastuszka S., Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności (stan na 31 marca 2017 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017.

Przyszłość polityki spójności po 2020 r. Ku silnej i skutecznej europejskiej polityce spójności po 2020 r.COTER-VI/015 123, Europejski Komitet Regionów, Bruksela 2017.

Saryusz-Wolski J., Unia Europejska wobec kryzysu, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” 2013, nr 2(15), s. 3-9.

Słodowa-Hełpa M., Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.

Stolarczyk M., Główne przyczyny i przejawy kryzysów w Unii Europejskiej oraz ich implikacje dla dal-szego procesu integracji europejskiej, „Roczniki Nauk Społecznych” 8(44)(2016), nr 3, s. 11-44.

Transfery finansowe Polska – Unia Europejska (stan na koniec stycznia 2018 r.), Ministerstwo Finansów, Warszawa 2018.

Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej, Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2014.

Published
2020-03-06
Section
ARTICLES