Criminal Law protection of life and health of a child conceived in Polish legislation

  • Łukasz Czebotar The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration
  • Zuzanna Gądzik The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration
Keywords: child conceived; life; health; polish legislation; abortion; in vitro

Abstract

The article relates to the Polish legal regulations connected with punishments for prohibited acts detrimental to life and health of a child conceived. There are widely presented problems connected with the issue of criminal liability for the crime of abortion including the historical outline of legal protection of a child conceived and analysis of prerequisites which take an abortion into account in light of legal regulation in force.

An issue of health protection was shown and proper development of a child conceived and in particular criminal liability for causing a detriment to health. The present aspect also analyses the issue connected with embryos in vitro.

References

Bilecka, Magdalena. 2005. „Proces o złe urodzenie (uwagi do wyroku Sądu Okręgowego w Łomży oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku).” Prawo i Medycyna 3 (20): 29-44.

Boratyńska, Maria, i Przemysław Konieczniak. 2008. „Prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego – odpowiedź J. Haberko i K. Olszewskiemu.” Prawo i Medycyna 2 (27): 120-139.

Boratyńska, Maria. 2008. „Cesarskie cięcie na życzenie pacjentki.” Prawo i Medycyna 3 (28): 46-64.

Budyn-Kulik, Magdalena, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, i Marek Mozgawa. 2006. Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Chudy, Wojciech. 1989. „Z archiwum debaty w Sejmie PRL.” Ethos 5:117-131.

Daniluk, Paweł. 2008. „Czynność lecznicza jako kontratyp.” Prawo i Medycyna 2 (27): 27-43.

Dyoniak, Andrzej. 1994. „Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3:49-61.

Filar, Marian. 2000. Lekarskie prawo karne. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Gałązka, Małgorzata, Radosław Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk, i Krzysztof Wiak. 2005. Kodeks karny. Część szczególna. Pytania. Kazusy. Tablice. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Gałązka, Małgorzata. 2005. Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gałązka, Małgorzata. 2007. „Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu in vitro.” Prokuratura i Prawo 5:23-40.

Gardocki, Lech. 1996. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Górniok, Oktawia, et al. 1999. Kodeks karny. Komentarz. T. 3. Gdańsk: Arche.

Górniok, Oktawia, et al. 2002/2003. Kodeks karny. Komentarz. Gdańsk: Arche.

Grześkowiak, Alicja. 1994. Zagadnienia prawno karnej ochrony dziecka poczętego w pracach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1991. Szczecin: Ottonianum.

Haberko Joanna, i Krzysztof Olszewski. 2008. „Moralne i prawne aspekty dążenia małżonków do posiadania dziecka w kontekście techniki zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro).” Prawo i Medycyna 1 (26): 65-80.

Hołówka, Jacek. 2008. „Manipulacje na ludzkich zarodkach.” Prawo i Medycyna 1 (26): 41-64.

Kowalska-Wrzosek, Violetta. 1999. Ochrona dziecka w polskim prawie karnym. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora.

Krajewski, Radosław. 2007. „Przestępstwo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dziecka poczętego.” Prokuratura i Prawo 6:11-19.

Kubiak, Rafał. 2010. Prawo medyczne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Kunicka-Michalska, Barbara, i Janina Wojciechowska. 1985. „Prawna regulacja przerwania ciąży w świetle przepisów i poglądów nauki.” Studia Prawnicze, nr 1-2:213-238.

Lenczowska-Soboń, Katarzyna. Ochrona karna płodu ludzkiego w aspekcie działań medycznych. Komentarz praktyczny. http://www.zdrowie.abc.com.pl/ko/czytaj/-/artykul/ochrona-karna-plodu-ludzkiego-w-aspekcie-dzialan-medycznych [dostęp: 17.02.2013].

Majewski, Jarosław, i Włodzimierz Wróbel. 1993. „Prawnokarna ochrona dziecka poczętego.” Państwo i Prawo 5:35-44.

Makowski, Wacław. 1932. Kodeks karny. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka.

Marek, Andrzej. 2006. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, Wolters Kluwer.

Nesterowicz, Mirosław. 2003. „Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za szkody związane z urodzeniem upośledzonego dziecka.” Prawo i Medycyna 1 (13): 35-40.

Nesterowicz, Mirosław. 2010. Prawo medyczne. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora.

Olszewski, Artur. 2007. „Glosa do uchwały SN z dnia 26 października 2006 r., I KZP 18/06.” Państwo i Prawo 5:140-144.

Peiper, Leon. 1936. Komentarz do Kodeksu karnego. Kraków: Leon Frommer.

Potulski, Jacek. 2003. Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. LEX/el.

Potulski, Jacek. 2007. „Glosa do uchwały SN z dnia 26 października 2006 r., I KZP 18/06.” Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 3:143-153.

Szczęsny-Jarzyna, Aleksandra. 2011. Glosa do wyroku SN z dnia 27 września 2010 r., V KK 34/10. LEX/el.

Tykwińska-Rutkowska, Dominika. 2005. „Powództwo wrongful birth i wrongful conception w świetle orzecznictwa sądowego. Wybrane uwagi.” Prawo i Medycyna 3 (20): 16-28.

Wąsek, Andrzej, i Robert Zawłocki, red. 2010. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117-221. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Wiak, Krzysztof. 2001. Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wojciechowski, Janusz. 1997. Kodeks karny. Komentarz, orzecznictwo. Warszawa: „Librata”.

Zajdel, Justyna. 2006. Prawo w medycynie. Łódź: Wydawnictwo Progress Radosław Zajdel.

Zarecki, Tadeusz. 1945. Spędzenie płodu. Zarys teoretyczno-prawny. Kraków: Wydawnictwo PWT.

Zielińska, Eleonora, red. 2008. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Zielińska, Eleonora. 1995. „Z problematyki wykładni przepisów karnych dotyczących ochrony płodu ludzkiego.” Państwo i Prawo 2:21-31.

Zoll, Andrzej, red. 1994. Komentarz do Kodeksu karnego. Część ogólna. Warszawa: Wydaw. Prawnicze.

Zoll, Andrzej, red. 1999. Kodeks karny, Część szczególna. Komentarz do art. 117-277. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Zoll, Andrzej, red. 2006. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 k.k. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Żelichowski, Mariusz. 2000. „Prawnokarna ocena pobierania embrionalnych komórek macierzystych.” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2:69-82.

Żelichowski, Mariusz. 2003. „Najmniejszy pacjent.” Rzeczpospolita, nr 2:25.

Published
2020-02-27
Section
Articles