Entities Obliged to Raise a Child According to Stefan Cardinal Wyszynski. Selected Issues

Keywords: family; child; State; Church

Abstract

The upbringing of the child was the subject of numerous statements by Stefan Cardinal Wyszynski. In this regard, he distinguished three basic communities which had not only rights but above all specific duties in the area of child-raising, namely the family and the State – as communities in the natural order, and the Church, that is, a community in the supernatural order. He called these societies “educational authorities” and emphasized the necessity of their mutual cooperation in the service of every human being.

Author Biography

Agnieszka Romanko, The John Paul II Catholic University of Lublin

Agnieszka Romanko, Ph.D. – assistant professor, Department of Public and Constitutional Church Law, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland

References

Bartnik, Czesław, red. 1986. Polska teologia Narodu. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Korzonkiewicz, Jan. 1932. „Słowo wstępne.” W Jego Świątobliwości Piusa PP. XI Encyklika o chrześcijańskiem wychowaniu młodzieży („Divini illius Magistri”) z dnia 31 grudnia 1929 r. Na nowo z łacińskiego przełożył i objaśnieniami opatrzył X. Jan Korzonkiewicz, I-XI. [b.m.w.]: Nakładem Kancelarji Prymasa Polski.

Maziarczuk, Sylwia. 2017. „Obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowania dzieci według prawa kanonicznego.” Rozprawa doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Sitarz, Mirosław. 2005. „Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym.” Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie 17, z. 1:87-98.

Sitarz, Mirosław. 2017a. „Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego XII, nr 14 (1): 81-101.

Sitarz, Mirosław. 2017b. „Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym.” W Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Janusz Gręźlikowski, 63-86. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2017c. „Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do absolwenta KUL.” W Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL … kandydat na ołtarze, red. Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, i Agnieszka Romanko, 9-34. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Sitarz, Mirosław, Anna Słowikowska, i Agnieszka Romanko, red. 2017. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL … kandydat na ołtarze. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wyszyński, Stefan. 1929. „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły.” Rozprawa doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Wyszyński, Stefan. 1933. „Społeczeństwo i prasa a wychowanie młodzieży.” Ateneum Kapłańskie 32, z. 2:175-88.

Wyszyński, Stefan. 1945a. „Kościół a wychowanie nowego człowieka.” Ład Boży 1, nr 10:3.

Wyszyński, Stefan. 1945b. „Wychowanie nowego człowieka.” Ład Boży 1, nr 9:3.

Wyszyński, Stefan. 1946a. „Co daje rodzina państwu?.” Ład Boży 2, nr 1:3.

Wyszyński, Stefan. 1946b. „Co należy się rodzinie od państwa?.” Ład Boży 2, nr 4:3.

Wyszyński, Stefan. 1946c. „Ochrona rodziny przez prawo państwa.” Ład Boży 2, nr 5:3.

Wyszyński, Stefan. 1946d. „Rodzina a Kościół i Państwo w wychowaniu.” Ład Boży 2, nr 33:3.

Wyszyński, Stefan. 1946e. „Rodzina i wychowanie.” Ład Boży 2, nr 25:3.

Wyszyński, Stefan. 1946f. „Trudności współpracy w wychowaniu.” Ład Boży 2, nr 30:3.

Wyszyński, Stefan. 1946g. „Współpraca w wychowaniu dzieci.” Ład Boży 2, nr 28:3.

Wyszyński, Stefan. 1946h. „Wychowawcze prawa rodziców.” Ład Boży 2, nr 26:3.

Wyszyński, Stefan. 1946i. „Zasady współpracy w wychowaniu.” Ład Boży 2, nr 31:3.

Wyszyński, Stefan. 1986a. „Odpowiedzialność – obowiązki – prawa w życiu narodu.” W Stefan kardynał Wyszyński. Głos z Jasnej Góry, 461-68. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Wyszyński, Stefan. 1986b. „Rodzice, nadeszła wasza godzina. Do Małżonków katolickich. 15 sierpnia 1961 r.” W Stefan kardynał Wyszyński. Głos z Jasnej Góry, 131-37. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Wyszyński, Stefan. 2016a. „Dążenie do rodziny, rodzinności, wspólnoty – właściwością natury ludzkiej.” W Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski. Dzieła zebrane. Tom XVI styczeń-kwiecień 1966, red. Iwona Czarcińska, Beata Mackiewicz, i Anna Rastawicka, 75-80. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.

Wyszyński, Stefan. 2016b. „Wychowanie w szkole w wolności i miłości.” W Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski. Dzieła zebrane. Tom XIV styczeń-maj 1965, red. Maria Bujnowska, Iwona Czarcińska, Beata Mackiewicz, i Anna Rastawicka, 303-14. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.

Published
2019-10-04
Section
Articles