Taxation of the Clergy with a Flat-Rate Income Tax

Keywords: clergymen, pastoral functions, simplified forms of taxation

Abstract

Flat-rate taxation for clergymen is one of the simplified forms of taxation for natural persons, where instrumental obligations of taxpayers have been significantly reduced. Nevertheless, only clergymen who meet the requirements laid down in statute are entitled to be covered with this tax. It is a typical flat-rate tax, in which the fact of earning or not earning an income is crucial. Therefore, taxpayers were allowed to waive this form of taxation. This paper addresses issues outlined above and the subject matter of other elements of the structure of this tax performance. The analysis performed herein allowed a demonstration of fundamental principles of a flat-rate tax and of its place in Poland’s tax system today.

References

Brzeziński, Bogumił. 2009. „Reformy podatków i prawa podatkowego.” W Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. Bogumił Brzeziński, 189-205. Toruń: TNOiK.

Czaplicki, Jacek. 2004. „Potrzeba odnowy duszpasterstwa parafialnego.” Studia Teologiczne 22:71-99.

Duda-Hyz, Michalina. 2021. „Opodatkowanie przychodów z tytułu koszeryzacji żywności zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychów osób duchownych.” Studia z Prawa Wyznaniowego t. 24, 87-108.

Gajl, Natalia. 1995. Modele podatkowe. Podatki dochodowe. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Grabowski, Mariusz. 2018. „Prawne aspekty działalności publicznej duchownych.” Studia z Prawa Wyznaniowego t. 21, 51-74.

Kostecki, Apoloniusz. 1985. „Podatki przychodowe i podatki dochodowe.” W System instytucji prawno-finansowych PRL, red. Marian Weralski, t. 3, 267-332. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Krzyżanowski, Adam. 1923. Nauka skarbowości. Poznań: Fiszer i Majewski.

Litwińczuk, Hana, i Piotr Karwat. 2008. Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mastalski, Ryszard. 1998. Prawo podatkowe II – część szczegółowa. Warszawa: C.H. Beck.

Mastalski, Ryszard. 2000. Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.

Nykiel, Włodzimierz. 2008. „Pojęcie podatku, rodzaje podatków.” W Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, red. Jan Głuchowski, Cezary Kosikowski, i Jolanta Szołno-Koguc, 285-91. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pieron, Bartłomiej. 2017. „Równe czy identyczne traktowanie osób duchownych w prawie polskim?” Annales Canonici 13:155-81.

Sobol, Edyta, red. 2000. Mały Słownik Języka Polskiego. Warszawa: PWN.

Weralski, Marian. 1979. Współczesne systemy podatkowe (zarys porównawczego prawa podatkowego). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wójtowicz, Wanda. 2009. „Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego.” W Prawo podatkowe, część ogólna i szczegółowa, red. Wanda Wójtowicz, 1-28. Warszawa: C.H. Beck.

Published
2022-06-24
Section
Articles