Selected Legal Regulations Normalizing the Position and Role of Churches and Religious Associations in the Process of Executing the Penalty of Deprivation of Liberty

Keywords: religious association, convict, religious freedom, prison, church, total institution

Abstract

The article deals with selected legal regulations, adopted on the basis of international law and enacted in the national legal order, and concerning the rights and role of churches and religious associations at the stage of executing the imposed isolation penalties. The individual parts discuss the main legal provisions relating to the subject matter, as well as refer to the jurisprudence of the European Court of Human Rights and statistical data on the number of inmates. It also indicated the fundamental importance of the presence and role of chaplains and representatives of denominational motions and the performance of broadly understood religious services towards prisoners.

References

Bedyński, Krzysztof. 1994. Duszpasterstwo więzienne w Polsce. Zarys historyczny. Warszawa: Wydawnictwo First Business College.

Bogunia, Leszek. 1998. „Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych.” W Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 2, red. Leszek Bogunia, 136-71. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Chmaj, Marek. 2016. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dawidziuk, Ewa. 2013. Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dąbkiewicz, Krzysztof. 2018. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Garlicki, Leszek. 2004. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hofmański, Piotr. 1997. Nowe polskie prawo karne w świetle europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Jamrocha, Włodzimierz. 2011. „Praca duszpasterska wśród więźniów.” W Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, red. Tomasz Kalisz, 272-93. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kuczma, Paweł. 2011. Prawa człowieka w zarysie. Polkowice: Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki.

Kuć, Małgorzata. 2017. Prawo karne wykonawcze. Warszawa: C.H. Beck.

Lasocik, Zbigniew. 1993. Praktyki religijne więźniów. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Linowski, Krzysztof. 2006. Kontakty skazanych na karę pozbawienia wolności ze światem zewnętrznym. Ostrowiec Świętokrzyski: Wydawnictwo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

Mezglewski, Artur. 2000. „Przepisy kształtujące rozwiązania systemowe w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych w Polsce na tle standardów międzynarodowych.” W Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. Waldemar Janiga, i Artur Mezglewski, 109-16. Krosno-Sandomierz: Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

Michelis, Jacopo de. 1995. „Opieka duszpasterska. Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa.” Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 28:62-93.

Migdał, Jerzy. 2008. Polski system penitencjarny w latach 1956-2008 w ujęciu doktrynalnym, normatywnym i funkcjonalnym. Kontynuacja czy zmiana? Gdańsk: Arche.

Migdał. Jerzy, i Grzegorz Skrobotowicz. 2014. „Możliwość realizacji Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. w zakresie reintegracyjnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności a przeludnienie polskich jednostek penitencjarnych.” Roczniki Nauk Prawnych XXIV, nr 1:109-20.

Nahlik, Stanisław E. 1967. Wstęp do nauki prawa międzynarodowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nikołajew, Jerzy. 2013. „Reguły Minimalne i Europejskie Reguły Więzienne a prawo więźniów do wolności sumienia i religii w Polsce.” Studia z Prawa Wyznaniowego t. 16, 111-35.

Pierzchała, Kazimierz. 2013. Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Płatek, Monika. 2008. „Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r.” Państwo i Prawo 2:3-17.

Postulski, Kazimierz. 2017. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Szymanowski, Teodor, i Jerzy Migdał. 2014. Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wojtas, Paweł. 2007. „Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej.” W Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, red. Małgorzata Kuć, i Jan Świtka, 15-28. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Published
2022-06-24
Section
Articles