Selected Views of Rev. Prof. Antoni Szymański on Law. Notes on the Margin of an Unpublished Manuscript from KUL University Library

Keywords: Antoni Szymański, philosophy of law, legal theory, natural law, legal positivism

Abstract

In the University Library of the Catholic University of Lublin there is an unpublished manuscript of Rev. Prof. Antoni Szymański entitled “Prawo” (“Law”). Its analysis allows us to state that this scholar had a profound knowledge of philosophical and legal issues. The author gives in it a detailed lecture on the history of the concept of natural law. He also presents the detailed assumptions of legal-naturalism with an original commentary on its most important theses. This lecture does not differ in content and form from the papers of “professional” philosophers of law. In his reflections he adopts a neotomistic position.

References

Acker van, Leonardo. 1977. „Zapomniana krytyka Kelsena.” Roczniki Nauk Społecznych 5:5-13.

Antoni Szymański. O sprawiedliwość społeczną. Wybór pism. 2018. Wyboru dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła J. Potrzeszcz. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Bogusz, Magdalena. 1985. „Poglądy społeczno-ustrojowe Antoniego Szymańskiego.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 19:279-94.

Byzdra-Kusz, Paulina. 2019. „Między wizją a rzeczywistością. Sto lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.” Annalecta 2:49-72.

Czepita, Stanisław. 1980. „Koncepcje teoretycznoprawne w Polsce międzywojennej.” Czasopismo Prawno-Historyczne 32, nr 2:134-37.

Fel, Stanisław, i Marek Wódka, red. 2013. Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor, uczony, działacz społeczny. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Fudali, Irena. 1993. Myśl społeczna Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski. Kielce: Oficyna Poligraficzna Apla.

Gazda, Zbigniew. 1998. Historia nurtu katolickiego w polskiej myśli ekonomicznej okresu Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Kielce: WSP.

Goliński, Zdzisław. 1946. „Śp. ks. dr Antoni jako Szymański, rektor KUL (1881-1942).” Wiadomości Diecezji Lubelskiej 23:419-23.

Jhering, Rudolf. 1887. Der Zweck im recht. Leipzig: Breitkopf & Härtel.

Jońca, Maciej. 2015. „Pod osłoną nocy i mgły. Uwagi na temat nauczania prawa rzymskiego na ziemiach polskich pod okupacją hitlerowską.” W Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki, red. Piotr Niczyporuk, i Anna Tarwacka, 125-34. Białystok: Temida 2.

Jońca, Maciej. 2020. Prawo rzymskie. Mirabilia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Karolewicz, Grażyna. 1981. „Lowańczycy wśród profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym.” Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 43:217-29.

Karolewicz, Grażyna. 2000. Ksiądz Idzi Radziszewski i jego dzieło – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Kelsen, Hans. 1934. Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik. Leipzig: Deuticke.

Kępa, Mateusz. 2016. „Kapitalizm w poglądach politycznych i ekonomicznych ks. Antoniego Szymańskiego.” Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 20:159-73.

Kremer, Piotr. 1922. Śp. Ks. Idzi Radziszewski, rektor i założyciel Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. Włocławek: Księgarnia Powszechna i Druk.

Łuszczyńska, Małgorzata. 2004. „Filozof prawa natury – Czesław Martyniak (w 65. rocznicę śmierci).” Studia Iuridica Lublinensia 4:151-64.

Martyniak, Czesław. 1938. Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Nitecki, Piotr. 2008. „Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917-1946.” Studia Prymasowskie 4:168-288.

Ostaszewska, Olga, i Kazimierz Ostaszewski. 2011. „Środowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wobec totalitaryzmów 1918-1989.” Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 33:511-28.

Pawlak, Zdzisław. 2011. „Włocławski okres działalności naukowej ks. prof. Antoniego Szymańskiego.” Studia Włocławskie 13:209-23.

Radbruch, Gustaw. 2000. „Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo.” W Zarys filozofii prawa, red. Maria Szyszkowska, 276-86. Białystok: Temida 2.

Raina, Peter. 1979. Stefan Wyszyński, Prymas Polski. T. 1. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy.

Stochmal, Mirosław. 2020. „Czesława Martyniaka krytyka normatywizmu Hansa Kelsena.” Miscellanea Iuridico-Historica 19, nr 2:97-118.

Strzeszewski, Czesław. 1949. „Ś.p. ks. Antoni Szymański.” Roczniki Nauk Społecznych 1, nr 1:1-10.

Szczęsny, Marian. 2005. Personalistyczna filozofia społeczna Antoniego Szymańskiego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Walewander, Edward. 2000. Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w latach 1918-1939. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wilczyński, Tomasz. 1962. „Ostatnie lata życia ks. Antoniego Szymańskiego.” Zeszyty Naukowe KUL 5, nr 3:115-26.

Wojtkowski, Andrzej. 1948. „Ks. Idzi Radziszewski.” Roczniki Filozoficzne 1:228-49.

Wrona, Grażyna. 2005. Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Wyszyński, Stefan. 2002. Kościół i media. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Ziembiński, Zygmunt. 1960. „Przepis prawny a norma prawna.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1:105-22.

Ziółek, Jan. 1987. Kulturotwórcza rola Kościoła na przełomie XIX i XX wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Published
2021-12-15
Section
Articles