The Crime of Offending Religious Feelings – Legal Analysis

Keywords: religious rights and freedoms, subject matter of protection, religious feelings, insult

Abstract

This paper presents a legal analysis of the crime stipulated in Art. 196 of the Criminal Code. Due to the limited framework of this study, the author confines her reflections to the analysis of the views of legal scholars and commentators on the subject matter and subject of protection and the material and personal side of the crime of offending religious feelings. Moreover, the author points to the lack of a statutory definition of the term “religious feelings,” demonstrating at the same time the legal consequences of such a state of affairs.

The author postulates that Art. 196 of the Criminal Code be amended in terms of the concept analysed, pointing to the need to establish a legal definition of the term “religious feelings” or to exchange it with a concept defined so as to rule out freedom in interpretation of the scope of subject matter of protection under Art. 196 of the Criminal Code.

References

Cebula, Sławomir. 2011. Prawa i wolności we współczesnej Polsce. Kraków: Nomos.

Dworkin, Ronald. 2014. Religia bez Boga. Translated by Bogdan Baran. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Filar, Marian. 2010. “Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.” In Kodeks karny. Komentarz, ed. Marian Filar, 933-34. Warszawa: LexisNexis.

Filar, Marian. 2016. “Obraza uczuć religijnych.” In Kodeks karny. Komentarz, ed. Marian Filar, 1203-207. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Garlicki, Leszek. 2009. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Grześkowiak, Alicja, and Krzysztof Wiak, ed. 2012. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Hypś, Sławomir. 2015. “Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.” In Kodeks karny. Komentarz, ed. Alicja Grześkowiak, and Krzysztof Wiak, 975-76. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kruczoń, Erwin. 2011. “Przestępstwo obrazy uczuć religijnych.” Prokuratura i Prawo 2:54-55.

Krukowski, Józef. 2007. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Makarska, Małgorzata. 2005. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 r. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Petasz, Paweł. 2016. “Zagadnienie wymogu publicznego charakteru zachowania się sprawcy przestępstwa z art. 196 k.k. oraz możliwości wyłączenia odpowiedzialności karnej przez uznanie jego działania za twórczość artystyczną. Glosa do postanowienia SN z dnia 5 marca 2015 r., II KK 274/14.” Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2:56-61.

Piórkowska-Flieger, Joanna. 2008. “Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.” In Kodeks karny. Komentarz, ed. Tadeusz Bojarski, 375-79. Warszawa: LexisNexis.

Pohl, Łukasz, and Stanisław Czepita. 2012. “Obraza uczuć religijnych, kiedy mówimy o przestępstwie.” Prokuratura i Prawo 12:75-78.

Pyclik, Krzysztof. 2002. “Wolność sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (założenia filozoficzno-prawne).” In Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, ed. Bogusław Banaszak, and Artur Preisner, 437-38. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Warchałowski, Krzysztof. 2002. “Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce w latach 1932-1997.” Studia z Prawa Wyznaniowego vol. 4, 59-72.

Wojciechowska, Janina. 2001. “Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.” In Barbara Kunicka-Michalska, and Janina Wojciechowska, Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdziały XXIII, XXIV, XXV i XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, 84-86. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Wojciechowska, Janina. 2006. “Rozdział XXIV Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.” In Kodeks karny. Część szczególna. Vol. 1: Komentarz do artykułów 117-221, ed. Andrzej Wąsek, 781-83. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Wróbel, Włodzimierz. 2017. “Rozdział XXIV Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.” In Kodeks karny. Część szczególna. Vol. 2. Part 1: Komentarz do art. 117-211a, ed. Andrzej Zoll, 641-49. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Zgoliński, Igor. 2020. “Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.” In Kodeks karny. Komentarz, ed. Violetta Konarska-Wrzosek, ed. 3, 976-79. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Published
2021-07-21
Section
Articles