Tasks of the Pastor of Parish Entrusted to the Religious Institute

Keywords: tria munera, pastoral care, presbyter, institute of consecrated life

Abstract

The pastor, with the help of assistant pastors and other priests associated with the parish, makes present the triple service of the Bishop as teacher, priest and shepherd within a specific community of the particular Church. Such tasks are assigned by the legislator to the pastor of parish entrusted to the religious institute. As the proper pastor of a given parish community, the religious pastor teaches, sanctifies and guides the faithful entrusted to him. However, he is not fully responsible for the parish. In this regard, the obligation rests with the religious institute to which the parish was entrusted by the diocesan bishop.

Author Biography

Mateusz Wójcik, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Rev. Mateusz Wójcik, J.C.L., Ph.D. student – Faculty of Canon Law, the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

References

Bednarz, Jerzy. 2005. „Administratura apostolska personalna «Świętego Jana Marii Vianneya».” Annales Canonici 1:139-74.

Borutka, Tadeusz. 2004. „Społeczna rola proboszcza w parafii.” Seminare. Poszukiwania Naukowe 20:343-56.

Górecki, Edward. 2005. „Eucharystia w życiu wspólnoty parafialnej.” Prawo Kanoniczne 48, nr 3-4:53-65.

Graczyk, Krzysztof. 2011. „Prawno-społeczna funkcja proboszcza w świetle przepisów prawa Kościoła katolickiego.” Studia Włocławskie 13:71-80.

Kołodziej, Marcin. 2016. „Urząd wikariusza parafialnego. Współpraca i autonomia w posługiwaniu duszpasterskim.” Kościół i Prawo 5 (18):9-31.

Krukowski, Józef. 2005. „Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 409-63. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2019. „Proboszcz.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2245-250. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Krzyszowski, Zbigniew. 2014. „Funkcja duszpasterska parafii w świetle teologii posoborowej.” Rocznik Kolbuszowski 14:211-23.

Lewandowski, Paweł. 2015. Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Lewandowski, Paweł. 2018. „The Exercise of the Right of Clergy to Decent Support on the Occasion of Pastoral Visitation Under Particular Law in Poland.” Roczniki Nauk Prawnych [English Version] 28, nr 2:95-113. DOI: http://dx.doi.org/10.18290 /rnp.2018.28.2-7en

Lewandowski, Paweł. 2019. Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Lewicka, Mariola, i Mirosław Sitarz. 2019. „Personalna administratura apostolska św. Jana Marii Vianneya.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2122-126. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Lucas, Brian, Willian d’Apice, i Peter Slack. 2008. Church Administration Handbook. Strathfield: St Pauls Publications.

Romanko, Agnieszka. 2012. „Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.” Kościół i Prawo 14, nr 1:85-103.

Romanko, Agnieszka. 2013. „Procedura mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w prawie polskim.” W Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, red. Robert Tabaszewski, 185-94. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Romanko, Agnieszka. 2015. „Kompetencje administratora diecezji w sytuacji sede vacante dotyczące organów mediacyjnych (kan. 1733 § 2).” Kościół i Prawo 17, nr 1:53-72.

Romanko, Agnieszka. 2016. Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Romanko, Agnieszka. 2017. „Potrzeba erygowania stałych organów mediacyjnych w polskim prawie partykularnym.” Kościół i Prawo 6 (19), nr 2:93-106.

Romanko, Agnieszka. 2019. „Rada mediacyjna.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2445-450. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Rozkrut, Tomasz. 2002. Synod diecezjalny w Kościele. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Sitarz, Mirosław. 1999. Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2004. „Organy kolegialne w Kościele partykularnym.” W Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, red. Józef Krukowski, i Mirosław Sitarz, 115-53. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sitarz, Mirosław. 2005a. „Rada duszpasterska.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 404-409. Poznań: Pallottinum.

Sitarz, Mirosław. 2005b. „Rada kapłańska i kolegium konsultorów.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 381-95. Poznań: Pallottinum.

Sitarz, Mirosław. 2005c. „Synod diecezjalny.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 333-44. Poznań: Pallottinum.

Sitarz, Mirosław. 2006a. „Diecezjalna rada duszpasterska.” W Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, i Marek Fiałkowski, 182-83. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2006b. „Obowiązek odprawiania Mszy świętej «pro populo».” W Eucharistia fons vitae – współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym, red. Stanisław Tymosz, 99-112. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sitarz, Mirosław. 2011. „Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele.” W Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. Józef Krukowski, Wiesław Kraiński, i Mirosław Sitarz, 65-86. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Sitarz, Mirosław. 2014. „Synod diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 27:91-106.

Sitarz, Mirosław. 2019a. „Kolegium konsultorów.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 1257-261. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Sitarz, Mirosław. 2019b. „Obowiązek rezydencji.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 1901-903. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Sitarz, Mirosław. 2019c. „Rada kapłańska.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2440-444. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Sitarz, Mirosław. 2019d. „Synod diecezjalny.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2711-714. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Sitarz, Mirosław. 2019e. „Zasada legalności.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 3101-108. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Skonieczny, Piotr. 2014. „Kim jest proboszcz zakonny? O relacji między przełożonym zakonnym a proboszczem w parafii powierzonej instytutowi zakonnemu.” Annales Canonici 10:57-78.

Sobański, Remigiusz. 1968. „Powierzenie parafii zakonnikom wg Motu Proprio Ecclesiae Sanctae.” Prawo Kanoniczne 11:61-80.

Sztafrowski, Edward. 1970. „Nowe aspekty prawne posługiwania proboszczowskiego.” Prawo Kanoniczne 13, nr 1-2:59-100.

Sztafrowski, Edward. 1985. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sztafrowski, Edward. 1991. „Parafia w hierarchicznej strukturze Kościoła.” Prawo Kanoniczne 34, nr 3-4:51-74.

Wyczawski, Hieronim. 1964. „Studia nad wewnętrznymi dziejami kościelnymi w Małopolsce na schyłku XVI wieku.” Prawo Kanoniczne 7, nr 3-4:21-116.

Published
2021-04-14
Section
Articles