Clergy Formation in the Provisions of Zamość and Lviv Synods

Keywords: clergy, Zamość synod, Lviv synod, seminary, formation

Abstract

The paper analyses the stages of formation of the clergy in the provisions of the synods of Zamość and Lviv. The research aims to clarify and structure the main approaches and principles of the clergy formation process in the statutes of the 1720 Zamość Synod of and the 1891 Lviv Synod. Particularly, the author analysed the normative documents of these synods concerning the regulation of the formation of the clergy in the Church. The stages and methods for preparing candidates for the priesthood are considered. The emphasis is on a gradual logical ordering of the normative documents concerning priestly formation in the Ukrainian Church.

References

Androkhovych, Amvroziy. 1921. “L’vivs’ke «Studium Ruthenum».” Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka 131:123-95.

Androkhovych, Amvroziy. 1936. “Istoriya hreko-katolyts’koyi General’noyi Dukhovnoyi Semynariyi u L’vovi 1783-1810.” In Pratsi hreko-katolyts’koyi Bohoslovs’koyi Akademiyi u L’vovi. Hreko-katolyts’ka dukhovna semynariya u L’vovi. Materiyaly i rozvidky zibrav o. prof. dr Yosyf Slipyy.1936, vol. 3, 61-505. L’viv: Bibl’os.

Bieńkowski, Ludomir. 1969. “Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce.” In Kościół w Polsce (Studia nad Historią Kościoła Katolickiego w Polsce). Vol. 2: Wieki XVI-XVIII, ed. Jerzy Kłoczowski, 781-1049. Kraków: Znak.

Blazejovskyj, Dmytro. 1975. Ukrainian and Armenian Pontifical Seminaries of Lviv (1665-1784). Rome: P. P. Basiliani.

Haluschynskyj, Teodosij, and Atanasij Velykyj, ed. 1956-1964. Epistolae metropolitarum, archiepiscoporum et episcoporum. Vol. Haluschynskyj 1-9. Romae: P. P. Basiliani.

Hrenyak, Yoakym. 1897. Dodatok do chynnostey y rishen’ Ruskoho Provyntsiyal’noho Sobora v Halychyni otbuvshoho sya vo L’vovi v rotsi 1891. L’vov: Drukarnia Stavropihiyskoho Ynstytuta.

Korolevsky, Cyril. 1993. Metropolitan Andrew (1865-1944). Translated and Revised by Serge Keleher. Lviv: Stauropegion.

Kozovyk, Ivan. 2006. Provintsiynyy Synod u Zamosti 1720 roku Bozhoho. Postanovy. Ivano-Frankivs’k: Nova Zorya.

Marozava, Svjatlana. 1997. “Pieršy adukacyjny zachad unijackaj carkvy. Nacyjanaĺnaja adukacyja.” In Kniha VIII: Nacyjanaĺnaja adukacyja bielaruska-pol’ska-litouskaha sumezhzha, ed. Sierhiej Jackievič, 3-18. Brest: Mizhnar. Akademija vyvuch. natsyjan. menshastsej.

Rzemieniuk, Florentyna. 1991. Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Skochylyas, Ihor. 2006. Sobory L’vivs’koyi yeparkhiyi XVI-XVIII stolit’. L’viv: Vydavnytstvo Ukrayins’koho Katolyts’koho Universytetu.

Sosnovskiy, Anton. 1874. “O sryedstvakh umnozheniya v hryeko-uniatskom dukhovyenstvye prosvyeshchyeniya.” Litovskiye yeparkhial’nyye vyedomosti 20-21:32-46.

Published
2021-04-14
Section
Articles