The Concept of Good as a Significant Value in Law Rules

Pojęcie dobra

Keywords: good, good in terms of the Catholic Church, axiology of law, values in law, legal doctrine

Abstract

It is in fact obvious that the law implements socially significant values. It is based on the philosophical values of Europe, including Christian values. The paper is focusing on the concept of good and the values it sets out in the doctrine of law and canon law. It should be emphasized that a evaluative classification of “good” was adopted, appropriate for axiological subjectivism. However, this does not exclude the possibility of presenting the same “good” objectively, in accordance with the principles of classical philosophy, but the classic approach to good has already been the subject of many very important studies.

The work attempts to classify doctrinal classification and discuss the essence of showing the concept of good for the Polish legal order as a value that has an impact on the formulation and application of law.

Author Biography

Tomasz Słapczyński, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Tomasz Słapczyński, M.A., Ph.D. student – Faculty of Political Science and Journalism, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

References

Arystoteles. 1956. Etyka nikomachejska. Tłum. Daniela Gromska. Warszawa: PWN.

Bojarski, Tadeusz. 2008. Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej. Warszawa: LexisNexis.

Dmowski, Stanisław, i Seweryn Rudnicki. 2009. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. Warszawa: LexisNexis.

Garlicki, Leszek, red. 2007. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. 5. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Grześkowiak, Alicja, red. 2007. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Gubiński, Arnold. 1996. Zasady prawa karnego. Warszawa: PWN.

Krąpiec, Mieczysław A. 2001. „Dobro wspólne.” W Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/dobrow.pdf [dostęp: 25.02.2020].

Królikowski, Michał, i Robert Zawłocki, red. 2017. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Krukowski, Józef. 1996. „Prawa wiernych do dobrej opinii i do własnej intymności. Komentarz do kan. 220 KPK z 1983 r.” Prawo Kanoniczne 39, nr 3-4:227-36.

Krukowski, Józef. 2010. „Rec.: Kard. Zenon Grocholewski, Refleksje na temat prawa – prawo naturalne, filozofia prawa, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 101.” Prawo Kanoniczne 53, nr 1-2:399-401.

Kupiszewski, Henryk. 1988. Prawo Rzymskie a współczesność. Warszawa: PWN.

Kuryłowicz, Marek. 2001. „Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej.” Zeszyty Prawnicze 1:9-25.

Kardas, Piotr, Grzegorz Łabuda, i Tomasz Razowski, red. 2012. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Marek, Andrzej. 2011. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Piechowiak, Marek. 2012. Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego.

Romanko, Agnieszka. 2018a. „Prawo do obrony w kanonicznym procesie karno-administracyjnym. Zarys problematyki.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XI, nr 2:363-73.

Romanko, Agnieszka. 2018b. „System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego XIII, nr 15 (1):127-41.

Sienkiewicz, Edward. 2015. „Koncepcja państwa według św. Augustyna.” Studia Paradyskie, t. 25, 201-20.

Sitarz, Mirosław. 2016. „10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego XI, nr 13 (2):73-86.

Sitarz, Mirosław. 2020. „Wpływ sytuacji politycznej na wolność religijną w Polsce w latach 1918-1989.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XIII, nr 1:377-87.

Śliwowski, Jerzy. 1979. Prawo karne. Warszawa: PWN.

Tarapata, Szymon. 2016. Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna. https://sip.lex.pl/#/monograph/369397092/26 [dostęp: 25.11.2020].

Winczorek, Piotr. 2014. „Rec.: W. Arndt (red.), ks. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Dobro wspólne. Teoria i praktyka, Warszawa 2013.” Przegląd Sejmowy 3:209-13.

Wroceński, Józef. 2010. „Prezentacja Księgi Pamiątkowej dedykowanej Ks. prof. dr hab. Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin.” Prawo Kanoniczne 53, nr 3-4: 21-23.

Wroceński, Józef. 2018. „Aspekt prawny posługi przełożonego zakonnego i jego odpowiedzialność w prowadzeniu wspólnoty.” Sympozjum XXII, nr 2(35):223-48.

Wyrzykowski, Mirosław. 1986. Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zamelski, Piotr. 2012. „Wybrane koncepcje dobra wspólnego w ujęciu prawnonaturalnym i normatywnym.” W Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Część I: Współczesne rozumienie praw człowieka, red. Jerzy Jaskiernia, 180-205. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Zimmermann, Jan, red. 2017. Wolność w prawie administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Published
2021-04-14
Section
Articles