The Seal of Confession in Polish Criminal Law – Substantive and Procedural Aspects. De lege ferenda Postulates

Keywords: minister, criminal liability, absolute inadmissibility of an evidence, criminal law

Abstract

This study explores the position of a minister in the context of substantive and procedural aspects of the sacramental seal in the Polish criminal law. The first issue refers to the criminal liability of the minister for disclosing of information covered by the sacramental seal of confession and the obligation of a crime notification. The second one regards an absolute inadmissibility of an evidence. In conclusion, it can be found the reference to individual aspects of the sacramental seal in the Polish criminal law and postulates de lege ferenda.

Author Biography

Wioletta Dudziec-Rzeszowska

Wioletta Dudziec-Rzeszowska, M.A. – advocate trainee at the Kuyavian-Pomeranian Bar Association in Toruń, Poland

References

Abramek, Monika. 2019. “Duchowny w procesie karnym – rozważania na kanwie zakazu dowodowego z art. 178 pkt 2 k.p.k.” Monitor Prawniczy 5:271-78.

Knoppek, Krzysztof. 2013. “Komentarz do art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, vol. 1, ed. Henryk Dolecki, and Tadeusz Wiśniewski. https://sip.lex.pl/#/commentary/587306634/147232 [accessed: 2.04.2020].

Kunicka-Michalska, Barbara. 1972. Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym. Warszawa: Wydwnictwo Prawnicze.

Kunicka-Michalska, Barbara. 2000. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji niejawnych i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kurowski, Michał. 2019. “Komentarz do art. 178 k.p.k.” In Kodeks postępowania karnego. Część II. Komentarz aktualizowany, vol. 1, ed. Dariusz Świecki. https://sip.lex.pl/#/commentary/587748455/600074 [accessed: 2.04.2020].

Pachnik, Karol. 2011. “Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym.” Prokurator. Kwartalnik Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej 3-4:52-59.

Pieron, Bartłomiej. 2012. “Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim.” Kieleckie Studia Teologiczne 11:321-34.

Pieron, Bartłomiej. 2016. “Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego.” Annales Canonici 12:131-53. http://dx.doi.org/10.15633/acan.1824

Pieróg, Michał. 2015. “Tajemnica spowiedzi świętej w prawie kanonicznym, polskim procesie cywilnym i karnym.” Studia Paradyjskie vol. 25, 169-80.

Rakoczy, Bartosz. 2003. “Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym.” Przegląd Sądowy 11-12:126-38.

Rusinek, Michał. 2007. Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Szymański, Michał. 2017. “Tajemnica spowiedzi w prawie polskim – stan aktualny i propozycje zmian.” Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 4:73-85.

Tomkiewicz, Małgorzata. 2012. “Tajemnica spowiedzi i tajemnica duszpasterska w procesie karnym.” Prokuratura i Prawo 2:50-64.

Wielec, Marcin. 2012. Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Wróbel, Włodzimierz, and Dominik Zając. 2017. “Komentarz do art. 266 k.k.” In Kodeks karny. Część szczególna. Część 2. Komentarz do art. 212-277d., vol. 2, ed. Włodzimierz Wróbel, and Andrzej Zoll. https://sip.lex.pl/#/commentary/587746548/543988 [accessed: 2.04.2020].

Published
2020-09-28
Section
Articles