Right of a Child to be Raised in Church Legislation Latin and Polish Law

Keywords: children’s rights; parent’s responsibility; education of children; protection of children’s rights

Abstract

The child’s right to education is an open concern of the Church. It indicates at least the number of canons related with children. The child is the object of upbringing. He has an inalienable right to education, observing his inherent dignity. Parents, since they have given life to their children, have a most grave obligation and possess the right to educate them. In mixed marriages, nupturients should be made aware of their obligations in the field of Catholic applied education. Parents must share their sacramental life. Parental religiosity translates into the later development of the child and his functioning in society. The child’s right to secure parenting that is available to parents and protection in this regard. Parents should not shift their religious responsibilities to institutions and other communities. It is obvious that the law is the duty of a child, that it is natural that he gave up regulating this issue in the form of a provision.

Author Biography

Martyna Pereta, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration

Martyna Pereta, J.C.L. – Ph.D. student, Department of Church Procedural Law, Marriage Law and Penal Law and the Eastern Catholic Churches, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin

References

Adamowicz, Leszek. 1998. „Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego.” Roczniki Nauk Prawych 8:129-46.

Adamowicz, Leszek. 1999. Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia.

Adamowicz, Leszek. 2014. „Bonum prolis w małżeństwach mieszanych.” W W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa” Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, red. Andrzej Pastwa, 65-80. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka.

Adamowicz, Leszek. 2015. „Przynależność kościelna i obrządkowa dziecka.” W Prawa dziecka: perspektywa Kościoła, red. Piotr Kroczek, 9-29. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe.

Cader, Stanisław. 2004. Rodzina środowiskiem wychowawczym w świetle nauczania Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Cymbała, Jan. 2002. Istotne obowiązki małżeńskie i przyczyny niezdolności do ich podjęcia w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983-1992 wydanych na podstawie kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego opublikowanych w „Decisiones”. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”.

Czujek, Marcin. 2015. „Prawa dziecka w kontekście obowiązków małżeńskich. Spojrzenie kanoniczno-cywilne.” Studia Redemptorystowskie 13:427-42.

Fiałkowski, Marek. 2011. „Katolickie szkoły i uniwersytety ośrodkami formacji katolików świeckich.” Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 3 (58): 375-89.

Góralski, Wojciech. 2000. Kanoniczne prawo małżeńskie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.

Krajczyński, Jan. 2005. „Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspólnotowym.” Studia z Prawa Wyznaniowego 8:163-89.

Kroczek, Piotr. 2013. Wychowanie. Optyka prawa polskiego i kanonicznego. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe.

Krukowski, Józef. 2006. „Ochrona prawa rodziców do moralnego i religijnego wychowania dzieci. Wprowadzenie do problematyki.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 19:48-62.

Pastwa, Andrzej. 2014. „Niezdolność do wypełnienia zadań rodzicielskich i wychowawczych.” W W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, red. Andrzej Pastwa, 48-64. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka.

Pawluk, Tadeusz. 1984. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3: Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1: Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Paździor, Stanisław. 1999. Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095. Sandomierz-Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.

Stala, Józef. 2006. „Katecheza rodzinna. Próba teologicznego zarysu zagadnienia.” W Rodzina bezcenny dar i zadanie, red. Józef Stala, i Elżbieta Osewska, 182-220. Radom: Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Stawniak, Henryk. 1993. „Udział małżonków-rodziców w kościelnej posłudze uświęcania.” Prawo Kanoniczne 36, nr 3-4:121-36.

Syryjczyk, Jerzy. 1987. „Troska Kościoła o katolickie wychowanie dzieci w kanonicznym prawie karnym.” Prawo Kanoniczne 30, nr 3-4:223-25.

Sztafrowski, Edward. 1985. Chrześcijańskie małżeństwo: Pomoce prawno-pastoralne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sztychmiler, Ryszard. 1998. „Obowiązki małżeńskie – istotne i nieistotne.” Ius Matrimoniale 3:115-34.

Świaczny, Seweryn, i Anna Pustelnik. 2004. „Prawa i obowiązki w zakresie wychowania w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego. Współpraca rodziców i szkoły oraz jej formy.” Prawo Kanoniczne 47, nr 1-2:25-59.

Wilk, Józef, i Robert Bieleń. 2006. „Pedagogika rodziny – zagadnienia wybrane.” W Rodzina bezcenny dar i zadanie, red. Józef Stala, i Elżbieta Osewska, 423-79. Radom: Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Zubert, Bronisław. 1996 „Chrzest dziecka wbrew woli rodziców.” Prawo Kanoniczne 39, nr 3-4:34-64.

Published
2020-05-04
Section
Articles