The Canonical Responsibility for a Crime of Abortion (can. 1398) in the Context of Permissibility of Abortion in Polish Law

  • Paweł Głuchowski Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Keywords: permissibility; protection of life; abortion; dignity; morality

Abstract

The learning of the Roman Catholic Church is pointing out to the absolute protection of the conceived life. The discussed issues associated with the penalty of excommunication for making abortion and the relation of norms of the Canon Law will stay in the article to provisions being in force in Poland. The issues associated with the possibility of making abortion in view of the absolute ban of for her making the Canon Law on land will be recommended. Moreover an issue of duties of the doctor to becoming known of premises to conducting the legal abortion and pointing at laws he therefore is entitled to which will also be addressed.

References

Angelini, Fierenzo. 1990. Quelsoffiosullacreta. Roma.

Arias, Juan. 2011. „Komentarz do kan. 1311-1399.” W Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. Piotr Majer, 1044, Kraków: Wolters Kluwer.

Budyn-Kulik, Magdalena. 2014a. „Komentarz do art. 152 Kodeksu Karnego.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, wyd. 6, LEX 367345. Warszawa.

Budyn-Kulik Magdalena. 2014b. „Komentarz do art. 153 Kodeksu Karnego.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, wyd. 6, LEX 367346. Warszawa.

Giezek, Jacek Wojciech. 2014. „Komentarz do art. 153 Kodeksu karnego.” W Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. Jacek W. Giezek, LEX 168285. Warszawa.

Grześkowiak, Alicja. 1994. Zagadnienia prawnokarnej ochrony dziecka poczę-tego w pracach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1991. Szczecin: Ottonianum.

Jaros, Paweł. 2009. „Prawne aspekty ochrony dziecka przed urodzeniem.” W Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, red. Bogdan Chazan, Witold Simon, 15-22. Wrocław: Wydawnictwo Wektory.

Jan Paweł II. 2000. „Przemówienie do uczestników sesji upamiętniającej pięciolecie encykliki Evangelium vitae.” L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 21, nr 4:40-42.

Kalinowski, Mirosław. 2010. „Kościół i rodzina wobec problemu aborcji.” W Małżeństwo i rodzina wobec aborcji, red. Marian Z. Stepulak, 43-62. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krajewski, Radosław. 2004. Prawne kontrowersje ochrony życia człowieka. Studium z prawa polskiego i prawa kanonicznego. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Krokos, Jan. 1994. Argumenty za aborcją?. Warszawa: Agencja Wydawnicza Katolików MAG.

Myrcha, Marian. 1986. „Problem grzechu w ustawodawstwie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne” 29, nr 1-2:44-78.

Myrcha, Marian. 1974. „Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne” 18, nr 3-4:141-205.

Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pietrzykowski, Tomasz. 2007. Spór o aborcję. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.

Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Syryjczyk, Jerzy. 1985. „Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2: 85-96.

Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Szczęsny-Jerzyna, Aleksandra. 2011. Glosa do wyroku SN z dnia 27 września 2010 r., V KK/34/10. Teza nr 5 LEX 134966.

Szwarczyk, Maciej. 2013. „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.” W Kodeks Karny. Komentarz, red. Tadeusz Bojarski, wyd. 6, 358-404. Warszawa: LexixNexis.

Tołłoczko, Tadeusz. 2005. „Iusestqoudiustumest – prawem jest to, co prawe. Spojrzenie klinicysty.” W Aborcja w ujęciu prawa, medycyny i psychologii, 73-90. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.

Wiak, Krzysztof. 2001. Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Published
2020-02-28
Section
Articles