Acculturation Strategies of Ukrainian Students Studying in Poland and Their Well-Being

Keywords: acculturation strategy, quality of life, students’ immigration

Abstract

For immigrants, the quality of their lives during migration is not the most important criterion for assessing their situation. It is important from the point of view of migration policy. The level of quality of life seems to depend on the use of options offered by the receiving country. The use of these options is probably a derivative of the migrant’s decision – an acculturation strategy. To examine this relationship among Ukrainian students studying in Poland, a study was conducted involving 132 respondents (K = 61%). For this, standardized questionnaires were used: the World Health Organization Quality of Life-BREF and the Acculturation Strategy Questionnaire. The results obtained by regression analysis indicate that there was an association between all acculturation strategies and the general index of sense of quality of life. Only the strategy of integration correlates positively with quality of life assessment, all other strategies show a negative relationship.

References

Alho, R., & Helander, M. (2016). Foreign seasonal farm workers’ strategies at the margins of the Finnish welfare state: Informal networks and weak ties. Nordic Journal of Migration Research, 6(3), 148–157. https://doi.org/10.1515/njmr-2016-0020

Arends-Tóth, J., & Vijver, F. J. R. (2004). Domains and dimensions in acculturation: Implicit theories of Turkish-Dutch. International Journal of Intercultural Relations, 28, 19–35.

Bartram, D. (2015). Migration and quality of life in the global context. In W. Glatzer, L. Camfield, V. Møller, & M. Rojas (Eds.), Global Handbook of Quality of Life: Exploration of Well-Being of Nations and Continents (pp. 491–503). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9178-6_21

Berry, J. W. (2003). Conceptual approaches to acculturation. In Acculturation: Advances in theory, measurement, and applied research (pp. 17–37). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10472-004

Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. International Journal of Intercultural Relations, 29(6), 697–712. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013

Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych [Cultural framework for social behaviours]. Wydawnictwo Naukowe PAN.

Campbell, A. (1976). Subjective measures of well-being. The American Psychologist, 31(2), 117–124. https://doi.org/10.1037//0003-066x.31.2.117

Choy, B., Arunachalam, K., Gupta, S., Taylor, M., & Lee, A. (2021). Acculturation strategies and their impact on the mental health of migrant populations. European Journal of Public Health in Practice, 31, Supplement 3, ckab164.696. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab164.696

Cummins, R. A. (1997). Assessing quality of life. In R. I. Brown (Ed.), Assessing Quality of life in people with disabilities: Models, research, and practices (pp. 116–150). Stanley Thornes.

De Haas, H. (2011). The determinants of international migration: Conceptualizing policy, origin and destination effects. Working paper, 32. International Migration Institute.

Demintseva, E., & Kashnitsky, D. (2016). Contextualizing migrants’ strategies of seeking medical care in Russia. International Migration, 54(5), 29–42. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/imig.12247

Dziurowicz-Kozłowska, A. (2002). Wokół pojęcia jakości życia [Around the concept of quality of life]. Psychologia Jakości Życia, 1, 77–99.

Główny Urząd Statystyczny. (2020). Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 r. Główny Urząd Statystyczny [Higher education and its finances in 2019. Statistics Poland]. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-i-jego-finanse-w-2019-roku,2,16.html

Hendriks, M., Burger, M. J., Ray, J., & Esipova, N. (2018). Do international migrants increase their happiness and that of their families by migrating? In J. F. Helliwell, R. Layard, J. D. Sachs, J.-E. De Neve, H. Huang, & S. Wang (Eds.), World Happiness Report (pp. 45–66). https://worldhappiness.report/ed/2018

Janeta, M. (2011). Migranci a społeczność przyjmująca. Uwarunkowania strategii akulturacyjnych a kontakty ze społecznością przyjmującą [Migrants and the host community. Determinants of acculturation strategies versus contacts with the host community]. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 37(2), 251–265.

Joy, B., & Gopal, B. (2017). A review on acculturation and adaptation strategies of migrants. International Research Journal of Commerce, Arts And Science, 8, 131–138.

Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia [Migrations. Selected issues]. Wydawnictwo UMCS.

Kowalik, S. (2000). Jakość życia psychicznego [Quality of mental life]. In R. Derbis (Ed.), Jakość rozwoju a jakość życia [Quality of development versus quality of life] (pp. 11–32). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Kowalska, M., Skrzypek, M., Danso, F., & Humeniuk, M. (2012). Ocena wiarygodności kwestionariusza WHOQOL-BREF w badaniach jakości życia dorosłych, aktywnych zawodowo mieszkańców aglomeracji górnośląskiej [Assessing the reliability of the WHOQOL-BREF questionnaire in quality of life research among adult, economically active residents of the Upper Silesian agglomeration]. Epidemiological Review, 66(3), 531–537.

Kownacka, E. (2006). Od szoku do adaptacji: psychologiczne konsekwencje wyjazdu za granicę [From shock to adaptation: Psychological consequences of staying abroad]. In D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak, & A. Paszkowska-Rogacz (Eds.), Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe [Career counselling versus intercultural challenges]. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), 47–57. https://doi.org/10.2307/2060063

Mannan, D. (2003). Bangladeshi migrants in Italy: An analysis of survival strategies and job segmentations. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3714175

Michalos, A. C. (1985). Multiple discrepancies theory (MDT). Social Indicators Research, 16(4), 347–413. https://doi.org/10.1007/BF00333288

Mocanu, M., Boldureanu, G., Tiță, S. M., & Boldureanu, D. (2020). The impact of migration on quality of life: The case of Romanian immigrants in Belgium. Eastern European Economics, 58(4), 360–382. https://doi.org/10.1080/00128775.2020.1756336

Muszalik, M., & Kędziora-Kornatowska, K. (2006). Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku [Quality of life of elderly patients with chronic diseases]. Gerontologia Polska, 14(4), 185–189.

Oleinikova, O. (2020). Migration for achievement: The life strategies of skilled IT migrants from Ukraine in Australia. Central and Eastern European Migration Review, 9, 53–70. https://doi.org/10.17467/ceemr.2020.12

Oleś, M. (2010). Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie. Wydawnictwo KUL.

Rosjanin przez 23 lata był zmuszany do niewolniczej pracy na fermie pod Lubinem. (2020, September 21). POLSAT. https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-09-21/rosjanin-przez-23-lata-byl-zmuszany-do-niewolniczej-pracy-na-fermie-pod-lubinem

Rożnowski, B. (2012). Jakość życia kobiet migrujących zarobkowo oraz jej wpływ na intencję ponownych wyjazdów [Quality of life in women labour migrants and its impact on their intention to leave again]. Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal, 18(2), 297–306.

Sam, D. L. (2000). Psychological adaptation of adolescents with immigrant backgrounds. The Journal of Social Psychology, 140(1), 5–25. https://doi.org/10.1080/00224540009600442

Schalock, R. L. (2000). Three decades of quality of life. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 15(2), 116–127. https://doi.org/10.1177/108835760001500207

Schwartz, S., Unger, J., Zamboanga, B., & Szapocznik, J. (2010). Rethinking the concept of acculturation implications for theory and research. The American Psychologist, 65, 237–251. https://doi.org/10.1037/a0019330

Tabor, A. S., & Milfont, T. L. (2011). Migration change model: Exploring the process of migration on a psychological level. International Journal of Intercultural Relations, 35(6), 818–832. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2010.11.013

Tabor, A. S., Milfont, T. L., & Ward, C. (2015). International migration decision-making and destination selection among skilled migrants. Journal of Pacific Rim Psychology, 9(1), 28–41. https://doi.org/10.1017/prp.2015.3

Trzebiatowski, J. (2011). Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych [Quality of life in the perspective of social and medical sciences – classification of definitions]. Hygeia Public Health, 46(1), 25–31.

Tuszyńska-Bogucka, W. (2015). “Doing the family”. Analiza problemów nieefektywnych strategii akulturacyjnych, związanych z wzorcami samorealizacji rodziny migracyjnej [Problems of inefficient acculturation strategies, related to emigrational family self-organization patterns]. Studia Nad Rodziną, 37, 289–310.

Tychmanowicz, A., & Goździewicz, A. (2015). Transmisja wartości w rodzinach migrantów [Transmission of values in migrant families]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J – Paedagogia-Psychologia, 26(1–2), 89. https://doi.org/10.17951/j.2013.26.1-2.89

Tylka, J., & Piotrowicz, R. (2009). Cardiac rehabilitation: Quality of Life SF-36 questionnaire – the Polish version. Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), 67(10), 1166–1169. https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/80359

Tylka, J., & Piotrowicz, R. (2009). Cardiac rehabilitation Quality of Life SF-36 questionnaire – the Polish version. Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), 67(10), 1166–1169. https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1384135

Wallas, M. (2010). Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integracyjnych w nowym kraju pobytu [Acculturation anxiety in foreigners in terms of identity and integration process in the new country of residence]. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 4, 85–118. https://doi.org/https://doi.org/10.14746/ssp.2010.4.05

World Health Organization (1998). WHOQOL. In WHOQOL User Manual. https://doi.org/10.4091/iken1991.9.1_123

Wnuk, M., & Marcinkowski, J. (2012). Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym [Quality of life as a pluralistic and multidisciplinary construct]. Probl Hig Epidemiol, 93(1), 21–26.

World Health Organization. (1995). The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science & Medicine, 41(10), 1403–1409. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00112-K

Xia, Y., & Ma, Z. (2020). Social integration, perceived stress, locus of control, and psychological wellbeing among chinese emerging adult migrants: A conditional process analysis. Journal of Affective Disorders, 267, 9–16. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.02.016

Zubin, A. (2007). Geographical migration, psychological adjustment, and re‐formation of professional identity: The double‐culture shock experience of international pharmacy graduates in Ontario (Canada). Globalisation, Societies and Education, 5(2), 239–255. https://doi.org/10.1080/14767720701427145

Published
2023-01-25
Section
Articles