Criminal Liability of People With Mental Disorders: Selected Issues

Keywords: criminal liability, sanity/imputability, insanity, Polish criminal law, canon criminal law

Abstract

The issue of criminal liability in different legal systems and of the perpetrator’s sanity and mental disorders, has received much attention of researchers from different scientific disciplines. Of many important aspects relevant to this topic, the paper addresses only some, which are related to two legal orders. The first part of the article focuses on the circumstances that exclude and mitigate culpability under Polish criminal law. The author examines the problem of insanity referring to the ways in which insanity is determined and enumerating sources of insanity. Then, the legal consequences of insanity are identified. Finally, the issue of diminished mental capacity in the doctrine of Polish criminal law is analysed. The second part of the article deals with the concept of imputability in the Code of Canon Law of 1983. Quoting the provisions of canon law, the author considers the issue of natural inability to commit a crime by persons who are habitually deprived of the use of reason, and then indicates the circumstances excluding, mitigating and aggravating the perpetrator’s culpability.

References

Andrejew, I. (1973). Polskie prawo karne w zarysie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Arias, J. (2011a). Komentarz do kan. 1322. In P. Majer (Ed.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz (pp. 993–994). Wolters Kluwer.

Arias, J. (2011b). Komentarz do kan. 1326. In P. Majer (Ed.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz (p. 998). Wolters Kluwer.

Calabrese, A. (1996). Diritto penale canonico. Libreria Editrice Vaticana.

Cenalmor, D., & Miras, J. (2022). Prawo kanoniczne. Wolters Kluwer.

Cieślak, M. (1995). Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Cieślak, M., Spett, K., Szymusik, A., & Wolter, W. (1991). Psychiatria w procesie karnym. Wydawnictwo Prawnicze.

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Banedicti Papae XV auctoritate promulgatus (27.05.1917). AAS 9 (1917), pars II, 1–593.

Codex Iuris Canonici autoritatae Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983). AAS 75 (1983), pars II, 1–317. Polish translation in Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku. AKEP 34 (2022).

D’Auria, A. (1997). L’imputabilità nel diritto penale canonico. Università Lateranense.

Daniluk, P. (Ed.). (2011). Leksykon prawa karnego, część ogólna. C.H. Beck.

De Paolis, V. (1993). Circostanze. Cause. In Nuovo Dizionario di Diritto Canonico (pp. 176–180).

De Paolis, V. (1992). Le sanzioni nella Chiesa (cann. 1311-1399). In Il diritto nel mistero della Chiesa (2nd ed., Vol. 3). Pontificia Università Lateranense.

Gierowski, J. K., & Paprzycki, L. K. (2013). Niepoczytalność i poczytalność ograniczona. In L. K. Paprzycki (Ed.), Nauka o przestępstwie, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej (pp. 5-1–570). C.H. Beck.

Giezek, J. (2021). Komentarz do art. 31. In J. Giezek (Ed.), Kodeks karny. Część ogólna, komentarz. Wolters Kluwer.

Grześkowiak, A. (Ed.). (2007). Prawo Karne. C.H. Beck.

Grześkowiak, A., & Wiak, K. (2021). Kodeks karny. Komentarz (7th ed.). C.H. Beck.

Heitzman, J., & Markiewicz, I. (2012). Niepoczytalność – doktryna, praktyka, skuteczność, alternatywa. Psychiatria po Dyplomie, 9(3), 1–6.

Królikowski, M. (2011). Komentarz do art. 31. In M. Królikowski, R. Zawłocki (Eds.), Kodeks karny, część ogólna, komentarz do art. 1-31 (2nd ed., Vol. 1, pp. 139–141). C.H. Beck.

Leszczyński, G. (2004). Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła. Prawo Kanoniczne, 47(1–2), 93–110.

Marek, A. (2011). Prawo karne (10th ed.). C.H. Beck.

Pighin, B. F. (2021). Il nuovo sistema penale della Chiesa. Marcianum Press.

Renken, J. A. (2015). The penal law of the Roman Catholic Church. Commentary on canons 1311-1399 and 1717-1731 and other sources of penal law. Faculty of Canon Law, Saint Paul University: Ottawa.

Sobański, R. (2003). Komentarz do kan. 99. In J. Krukowski (Ed.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Vol. 1/1: Normy ogólne. Pallottinum.

Syryjczyk, J. (2008). Sankcje w kościele. Część ogólna. Komentarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tarnawski, M. (1976). Z problematyki niepoczytalności w polskim prawie karnym. Wojskowy Przegląd Prawniczy, 3, 280–293.

Wąsek, A. (2005). Komentarz do art. 31. In O. Górniok et al. (Eds.), Kodeks karny. Komentarz (Vol. 1), art. 1–116. Arche.

Wolter, W. (1973). Nauka o przestępstwie. C.H. Beck.

Wróbel, W., & Zoll, A. (2013). Polskie prawo karne, część ogólna. Znak.

Zoll, A. (2010). Kwalifikacja prawna czynu i wina niepoczytalnego sprawcy. In J. Majewski (Ed.), Okoliczności wyłączające winę. Materiały VI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.

Zoll, A. (2012). Komentarz do art. 31. In A. Zoll (Ed.), Kodeks karny, część ogólna, komentarz do art.1-116 (4th ed., Vol. 1). Wolters Kluwer.

Published
2022-11-23
Section
Articles