Research Review in Organizational Justice

Keywords: organizational justice, distributive justice, procedural justice, interactive justice

Abstract

The article aims at presenting the current state of knowledge in the field of organizational justice and its importance for the organization. It includes an overview of changing perception of justice as an idea over the centuries and discusses organizational justice as a part of the field of management science.

In the article the author describes three main components of organizational justice: distributive justice, procedural justice, and interactive justice. Additionally, selected research in the area of organizational justice and its impact on the organization and its members has been presented. Conclusions from the presented literature review contain possible directions for further research in the field of organizational justice.

References

Adams, J. S. (1963). Towards an understanding of inequity. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(5), 422–436. https://doi.org/10.1037/h0040968

Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. L. Berkowitz (ed.) Advances in experimental social psychology, 2, 267–299. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2

Akman, Y. (2018). Investigating the Relationship between Organizational Justice, Work Motivation and Teacher Performance. Cukurova University Faculty of Education Journal, 47(1). https://doi.org/10.14812/cuefd.37164

Aryee, S., Budhwar, P. S., & Chen, Z. X. (2002). Trust as a mediator of the relationship between organizational justice and work outcomes: Test of a social exchange model. Journal of Organizational Behavior, 23(3), 267–285. https://doi.org/10.1002/job.138

Bakhshi, A., Kumar, K., & Rani, E. (2009). Organizational Justice Perceptions as Predictor of Job Satisfaction and Organizational Commitment. International Journal of Business and Management, 4(9), 145–154. https://doi.org/10.5539/ijbm.v4n9p145

Bennett J. Tepper. (2001). Health Consequences of Organizational Injustice: Tests of Main and Interactive Effects. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 197–215. https://doi.org/10.1006/obhd.2001.2951

Brashear, T. G., Manolis, C., & Brooks, C. M. (2005). The effects of control, trust, and justice on salesperson turnover. Journal of Business Research, 58(3), 241–249. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00134-6

Brockner, J., & Wiesenfeld, B. M. (1996). An integrative framework for explaining reactions to decisions: Interactive effects of outcomes and procedures. Psychological bulletin, 120(2), 189. https://doi.org/10.1037/0033-2909.120.2.189

Bugdol, M. (2010). Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bugdol, M. (2014). Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi.

Cohn, E. S., White, S. O., & Sanders, J. (2000). Distributive and procedural justice in seven nations. Law and human behavior, 24(5), 553–579. https://doi.org/10.1023/A:1005571012599

Cropanzano, R., Bowen, D. E., & Gilliland, S. W. (2007). The management of organizational justice. Academy of management perspectives, 21(4), 34–48.

Cropanzano, R., & Molina, A. (2015). Organizational Justice. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, (pp. 379–384), Elsevier.

Deutsch, M. (1975). Equity, Equality, and Need—What Determines Which Value Will Be Used as the Basis of Distributive Justice? Journal of Social Issues, 31(3), 137–149. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1975.tb01000.x

Elovainio, M., Leino-Arjas, P., Vahtera, J., & Kivimaki, M. (2006). Justice at work and cardiovascular mortality: A prospective cohort study. Journal of Psychosomatic Research, 61, 271–274. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2006.02.018

Gomułowicz, A. (1989). Zasada sprawiedliwości w polskim systemie podatkowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 51(3), 53–61.

Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories. Academy of Management review, 12(1), 9–22.

Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of management, 16(2), 399–432.

Greenberg, J. (2000). Promote procedural justice to enhance acceptance of work outcomes. A handbook of principles of organizational behavior, (pp. 181–195). Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9781405164047.ch13

Haber, G. (2018). Zarządzanie wartościami w zachodniej hemisferze na przykładzie libertariańskiego modelu sprawiedliwości. Chorzowskie Studia Polityczne, 15.

Juchnowicz, M., & Kinowska, H. (2018). Sprawiedliwość i zaangażowanie a poziom wynagradzania. Zarządzanie i Finanse, 16(1, cz. 2), 107–116.

Kleszcz, R. (1999). Co to znaczy „sprawiedliwość”? Filozofia Nauki, 7(1–2), 31–41.

Kossowska, M., & Łaguna, M. (2018). Personality, Job Resources, and Self-Efficacy as Predictors of Volunteer Engagement in Non-Governmental Organizations. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, 24(1), 69–89. https://doi.org/10.2478/pepsi-2018-0003

Kozak, A. (2014). Relationship between job satisfaction and perception of manager’s behavior. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, 20(1–2), 37–52. https://doi.org/10.2478/v10241-012-0020-8

Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? In Social exchange: Advances in experimental and social psychology; Kenneth J. Gergen, Martin S. Greenberg, Richard H. Willis, (pp. 27–55). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-3087-5_2

Lipowicz, M. (2014). Idea sprawiedliwości w myśli Karola Marksa. IDEA - studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 26, 97–117.

Luchinger, R. (2007). 12 ikon ekonomii: Od Smitha do Stiglitza. Wydawnictwo Studio Emka.

Macko, M. (2009). Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mello, J. A. (2015). Strategic human resource management. Cengage Learning.

Michałkiewicz, A. (2009). Teoria niesprawiedliwości J.S. Adamsa. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 13, 3–16.

Niesiobędzka, M. (2014). Sprawiedliwość proceduralna a zaangażowanie pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 73–83.

Palaiologos, A., Papazekos, P., & Panayotopoulou, L. (2011). Organizational Justice and employee satisfaction In performance appraisal. Journal of European Industrial Training, 38(8), 826–840. https://doi.org/10.1108/03090591111168348

Robinson, S. L., & Morrison, E. W. (2000). The development of psychological contract breach and violation: A longitudinal study. Journal of Organizational Behaviour, 21(5), 525–546. https://doi.org/10.1002/1099-1379(200008)21:5<525::AIDJOB40>3.0.CO;2-T

Sadowski, P. (2008). Filozofia prawa w życiu i nauczaniu Ulpina. Zeszyty Prawnicze, 8(1), 81–108. https://doi.org/10.21697/zp.2008.8.1.04

Sankiewicz, B. (2011). Państwo opiekuńcze a wolność gospodarowania. Próba znalezienia konsensusu w dyskusji o efektywności i sprawiedliwości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 872(04), 17–31.

Shapoval, V. (2019a). Organizational injustice and emotional labor in the hospitality industry: A theoretical review. International Journal of Hospitality Management, 83, 56–64. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.04.002

Shapoval, V. (2019b). Organizational injustice and emotional labor of hotel frontline employees. International Journal of Hospitality Management, 78, 112–121. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.10.022

Shibaoka, M., Takada, M., Watanabe, M., Kojima, R., Kakinuma, M., Tanaka, K., & Kawakami, N. (2010). Development and validity of the Japanese version of the organizational justice scale. Industrial health, 48(1), 66–73. https://doi.org/10.2486/indhealth.48.66

Silva, M. R., & Caetano, A. (2016). Organizational justice across cultures: A systematic review of four decades of research and some directions for the future. Social Justice Research, 29(3), 257–287. https://doi.org/10.1007/s11211-016-0263-0

St-Pierre, I., & Holmes, D. (2010). The relationship between organizational justice and workplace aggression; Journal of Advanced Nursing. Journal of Advanced Nursing, 66(5), 1169–1182. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05281.x

Sztompka, P. (2012). Paradoks sprawiedliwości społecznej: Równość zasad nierówności. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(4), 239–255.

Toshio Hayashi, Yuko Odagiri, Tomoko Takamiya, Yumiko Ohya, & Shigeru Inoue. (2017). Organizational justice and insomnia: A prospective cohort study examining insomnia onset and persistence. Int Arch Occup Environ Health, 90, 133–140. https://doi.org/10.1007/s00420-016-1183-x

Turek, D. (2011). Sprawiedliwość organizacyjna w przedsiębiorstwie. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 18(1), 41–45.

Wrobel, P. (2013). Postulat sprawiedliwości społecznej a idea sprawiedliwości. Studia Socialia Cracoviensia, 5(1 (8)), 135–150.

Wziątek-Staśko, A. (2016). The extent of managers’ motivation as a determinant of leadership quality. Engineering Management in Production and Services, 8(1), 37–46. https://doi.org/10.1515/emj-2016-0004

Zysberg, L. (2018). The People Demand Social Justice: The Social Protest in Israel as an Agoral Gathering. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, 24(2), 31–45. https://doi.org/10.2478/pepsi-2018-0007

Żyro, E. (1966). Aksjologiczne treści pojęcia sprawiedliwość w poglądach Karola Marksa. Etyka, 1, 191–219.

Published
2021-02-24
Section
Articles